Πεδίο εφαρμογής

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) Σε κυπριακά επιβατηγά πλοία·

(β) σε αλλοδαπά επιβατηγά πλοία, όταν βρίσκονται σε λιμένες της Δημοκρατίας.