Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η προώθηση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και των δυνατοτήτων διάσωσης των ατόμων που επιβαίνουν σε επιβατηγά πλοία, που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες της Δημοκρατίας και, ειδικότερα, η διασφάλιση ότι η έρευνα και διάσωση, καθώς και οι συνέπειες ενός ναυτικού ατυχήματος, θα μπορούν να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά.