Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Αρμόδια Αρχή" σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Υφυπουργό πρόσωπο που υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας∙

"αρμόδιος της καταγραφής επιβατών" σημαίνει το αρμόδιο πρόσωπο που ορίζει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, για να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα ISM, κατά περίπτωση, ή πρόσωπο που έχει ορίσει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου ως υπεύθυνο για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τους επιβαίνοντες σε επιβατηγό πλοίο του έχοντος την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου∙

"άτομο" σημαίνει κάθε άτομο επί του επιβατηγού πλοίου ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτού·

"Γενικός Διευθυντής" σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περιλαμβάνει τον εκτελούντα χρέη Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τους εξουσιοδοτημένους από το Γενικό Διευθυντή λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας∙

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

“ενιαία θυρίδα“ σημαίνει την ηλεκτρονική ενιαία θυρίδα (single window) που προβλέπεται στο Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και έχει θεσπιστεί στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμου∙

“επιβατηγό πλοίο“ σημαίνει πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες∙

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων∙

"θαλαμηγός ή σκάφος αναψυχής" σημαίνει σκάφος το οποίο δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του∙

"Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679" σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ∙

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"ΚΣΕΔ" σημαίνει το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης που λειτουργεί στη Δημοκρατία και αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 6(1) των περί της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1994 και 2007 και το οποίο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, τον συντονισμό και έλεγχο των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο συνεπεία αεροπορικών ή/και ναυτικών ατυχημάτων μέσα στην περιοχή ευθύνης της Δημοκρατίας, και το οποίο έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παρόντος Νόμου∙

"κυπριακό πλοίο" σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 έως 1996·

"Κώδικας ISM" σημαίνει το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος, που υιοθετήθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) με την υπ' αριθμό Α.741(18) Απόφαση της Συνέλευσής του της 4ης Νοεμβρίου 1993 και κατέστη υποχρεωτικός βάσει της Σύμβασης SOLAS, το κείμενο του οποίου είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό∙

"λιμενική περιοχή" σημαίνει την περιοχή, πλην της θαλάσσιας περιοχής που καθορίζεται από το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία  και εκτείνεται μέχρι τις ακρότατες μόνιμες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός λιμενικού συστήματος, ή μέχρι τα όρια που ορίζονται από τα φυσικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά που προστατεύουν τις εκβολές ενός ποταμού ή άλλη προστατευμένη περιοχή∙

"μίλι" σημαίνει ναυτικό μίλι, δηλαδή μονάδα μήκους ίση προς 1852 μέτρα·

"ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου" σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού σκάφους, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας· του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, ο οποίος, αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη, έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"Οδηγία 98/41/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας∙

"Οδηγία 2009/45/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία∙

"Οδηγία 2010/65/ΕΕ" σημαίνει την Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ∙

"πλοιοκτήτης" σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του πλοίου·

"Σύμβαση SOLAS" σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974 (SOLAS), που κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 έως 2001, όπως στη συνέχεια έχει διαμορφωθεί μέχρι τη 18η Ιουνίου 1998 με τις τροποποιήσεις, το κείμενο των οποίων είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό·

"τακτική γραμμή" σημαίνει μία σειρά θαλάσσιων διαδρομών εκτελούμενων κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η συγκοινωνία μεταξύ των αυτών δύο ή περισσότερων λιμένων ή σειρά δρομολογίων από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις, είτε σύμφωνα με δημοσιευμένο πρόγραμμα ή με διαδρομές τόσο τακτικές ή συχνές, ώστε να αποτελούν αναγνωρίσιμο  συστηματικό σύνολο∙

"ταχύπλοο σκάφος" σημαίνει ταχύπλοο σκάφος κατά την έννοια του Κανονισμού 1 του Κεφαλαίου Χ της Σύμβασης SOLAS·

"τρίτη χώρα" σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος∙

"Υφυπουργείο Ναυτιλίας" σημαίνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου∙

"Υφυπουργός Ναυτιλίας" ή "Υφυπουργός" σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας που διορίζεται και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.