Καταχώριση πληροφοριών

7.-(1) Για κάθε επιβατηγό πλοίο το οποίο αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας και πραγματοποιεί δρομολόγιο κατά το οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησής του έως το επόμενο λιμάνι κατάπλου υπερβαίνει τα δέκα (10) μίλια,  καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε άτομο που επιβαίνει σε αυτό:

(α) Το επώνυμο, το όνομα, το φύλο, η ιθαγένεια και η ημερομηνία γέννησής του∙

(β) οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ειδική φροντίδα ή βοήθεια που θα μπορούσε να χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον παρέχεται οικειοθελώς από αυτό∙

(γ) το τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον παρέχεται οικειοθελώς από αυτό.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) συλλέγονται πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου και  εισάγονται  στην ενιαία θυρίδα κατά την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου ή το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) λεπτών μετά την αναχώρησή του.

(3) Με Απόφαση του Υφυπουργού  που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να συνεχίσει να επιτρέπει, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2023, την ανακοίνωση των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) στον αρμόδιο της καταγραφής επιβατών ή σε επί ξηράς σύστημα που διαθέτει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου το οποίο εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, αντί να απαιτεί την αναφορά τους στην ενιαία θυρίδα.