Καταγραφή πληροφοριών

7.-(1) Για κάθε επιβατηγό πλοίο, το οποίο αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας και πραγματοποιεί ταξίδι άνω των δέκα μιλίων από το σημείο αναχώρησής του, καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με κάθε άτομο που επιβαίνει σ' αυτό:

(α) Το επώνυμο·

(β) το όνομα ή το αρχικό γράμμα αυτού·

(γ) το φύλο·

(δ) η ηλικία ή το έτος γεννήσεως ή ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας (ενήλικας, παιδί, βρέφος) στην οποία ανήκει το άτομο·

(ε) οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις ειδικές φροντίδες ή τη βοήθεια που χρειάζεται το εν λόγω άτομο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον παρέχεται οικειοθελώς από αυτό.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), συλλέγονται πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου και γνωστοποιούνται το αργότερο εντός τριάντα λεπτών μετά την αναχώρησή του στον αρμόδιο της καταγραφής επιβατών ή σε άλλο επί ξηράς σύστημα που διαθέτει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, για να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.