Καταμέτρηση ατόμων

6.-(1) Με ευθύνη του έχοντος την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, όλα τα άτομα που επιβαίνουν σε επιβατηγό πλοίο, το οποίο αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας, καταμετρούνται πριν από την αναχώρησή του.

(2) Πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου, ο αριθμός των επιβαινόντων ανακοινώνεται στον πλοίαρχο του πλοίου και εισάγεται με τα ενδεδειγμένα τεχνικά μέσα στην ενιαία θυρίδα ή αναφέρεται στο ΚΣΕΔ μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης:

Νοείται ότι, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2023, επιτρέπεται η ανακοίνωση των πιο πάνω πληροφοριών στον αρμόδιο της καταγραφής επιβατών ή σε άλλο σύστημα επί ξηράς που διαθέτει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου και το οποίο εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, αντί να απαιτείται η  αναφορά τους στην ενιαία θυρίδα.