Αναχώρηση από λιμένα της Δημοκρατίας

8.-(1) Για κάθε επιβατηγό πλοίο το οποίο αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7, ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου ορίζει αρμόδιο για την καταγραφή των επιβατών, υπεύθυνο για την αναφορά των οριζόμενων στις εν λόγω διατάξεις πληροφοριών στην ενιαία θυρίδα ή στο ΚΣΕΔ  μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης.

(2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 διατηρούνται από  τον έχοντα την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και, σε κάθε περίπτωση, μόνο έως ότου ολοκληρωθεί με ασφάλεια το συγκεκριμένο ταξίδι του πλοίου και τα δεδομένα αναφερθούν στην ενιαία θυρίδα:

Νοείται ότι, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων νομικών υποχρεώσεων επιβάλλει το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων και για στατιστικούς σκοπούς, οι πληροφορίες διαγράφονται αυτομάτως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό αυτό.

(3) Ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού  πλοίου εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες που έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται ειδική φροντίδα ή βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατάγράφονται δεόντως και ανακοινώνονται στον πλοίαρχο πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου.