Απόπλους από λιμένα τρίτης χώρας

9.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση κυπριακού επιβατηγού πλοίου, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται προς λιμένα της Δημοκρατίας εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7.

(2) Ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου με σημαία τρίτης χώρας το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται  προς λιμένα της Δημοκρατίας εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων  6(1) και  7(1) παρέχονται σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων 6(2)  και 7(2).