Απόπλους από λιμένα τρίτης χώρας

9.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση κυπριακού επιβατηγού πλοίου, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται προς λιμένα της Δημοκρατίας εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7.

(2) Ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου με σημαία τρίτης χώρας, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται προς λιμένα της Δημοκρατίας, εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 6(1) και 7(1), συγκεντρώνονται και διατηρούνται κατά τρόπο ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρχή, η οποία είναι αρμόδια στη Δημοκρατία για την έρευνα και τη διάσωση ή για τις συνέπειες ατυχήματος, εφόσον χρειαστούν για τους σκοπούς αυτούς.