Πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται

10.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει  ότι ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου διαθέτει διαδικασία καταγραφής δεδομένων που εγγυάται ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο, αναφέρονται έγκαιρα και με ακρίβεια.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ύστερα από ατύχημα, το ΚΣΕΔ θα έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 διατηρούνται από την Αρμόδια Αρχή όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο:

(α) έως ότου ολοκληρωθεί με ασφάλεια το συγκεκριμένο ταξίδι του πλοίου, σε κάθε όμως περίπτωση όχι πέραν των εξήντα (60) ημερών μετά τον απόπλου του πλοίου, ή

(β) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ύστερα από ατύχημα, έως ότου ολοκληρωθούν τυχόν έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες.

(4) Με την επιφύλαξη άλλων συγκεκριμένων νομικών υποχρεώσεων που επιβάλλει το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων και των υποχρεώσεων για στατιστικούς σκοπούς, οι πληροφορίες διαγρά-φονται αυτομάτως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.