Έγκριση και έλεγχος συστημάτων καταγραφής

10.-(1) Τα συστήματα καταγραφής που προβλέπονται στο άρθρο 8 εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή.

(2) Η Αρμόδια Αρχή ελέγχει τουλάχιστο δειγματοληπτικά την ορθή λειτουργία των συστημάτων καταγραφής.

(3) Ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου που αναφέρει το άρθρο 8 παρέχει στην Αρμόδια Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του εν λόγω άρθρου.