Τρόπος συλλογής δεδομένων των συστημάτων καταγραφής

11.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα απαιτούμενα δεδομένα των συστημάτων καταγραφής  συλλέγονται και καταχωρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται διευκόλυνση και να μη δημιουργούνται περιττές καθυστερήσεις στους επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από τα πλοία.

(2) Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών διαδικασιών συλλογής δεδομένων στο ίδιο ή σε παρόμοιο δρομολόγιο πρέπει να αποφεύγεται.