Λειτουργικά κριτήρια συστημάτων καταγραφής

11.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα συστήματα καταγραφής πληρούν τα ακόλουθα λειτουργικά κριτήρια:

(α) Ευανάγνωστο, δηλαδή τα απαιτούμενα δεδομένα πρέπει να καταγράφονται κατά τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστα·

(β) διαθεσιμότητα, δηλαδή τα απαιτούμενα δεδομένα πρέπει να είναι ευκόλως διαθέσιμα στις αρχές, οι οποίες ενδεχομένως θα χρειασθούν τις πληροφορίες που περιέχονται στα συστήματα αυτά·

(γ) διευκόλυνση, δηλαδή πρέπει να μη δημιουργούνται περιττές καθυστερήσεις στα άτομα που επιβιβάζονται ή/και αποβιβάζονται από τα πλοία·

(δ) ασφάλεια, δηλαδή τα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται δεόντως έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή απώλειας και μη επιτρεπόμενης μεταβολής, αποκάλυψης απορρήτου ή προσπέλασης.

(2) Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών συστημάτων στο ίδιο ή σε παρόμοιο δρομολόγιο πρέπει να αποφεύγεται.