Υποχρεώσεις πλοιάρχων

12. Ό πλοίαρχος επιβατηγού πλοίου που αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας ή από λιμένα άλλου κράτους μέλους ή από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται προς λιμένα της Δημοκρατίας εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν στο επιβατηγό πλοίο δεν υπερβαίνει τον αριθμό, για τον οποίο έχει πιστοποιηθεί το πλοίο του.