Απαλλαγές και παρεκκλίσεις

13.-(1) Σε περίπτωση απόπλου επιβατηγού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαλλάσσει επιβατηγό πλοίο-

(α) από την υποχρέωση να εισάγει  τον αριθμό των επιβαινόντων στην ενιαία θυρίδα, υπό τον όρο ότι το εν λόγω πλοίο δεν είναι ταχύπλοο σκάφος, αλλά εκτελεί τακτικά δρομολόγια διάρκειας μικρότερης της μίας ώρας μεταξύ λιμένων, αποκλειστικά και μόνο σε θαλάσσια περιοχή της κατηγορίας Δ που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, και στην οποία θαλάσσια περιοχή διασφαλίζεται η εγγύτητα εγκαταστάσεων έρευνας και διάσωσης∙

(β) από τις  υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7, όταν το επιβατηγό πλοίο εκτελεί  διαδρομές μεταξύ δυο λιμένων ή διαδρομές από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις, υπό τον όρο ότι το εν λόγω πλοίο εκτελεί δρομολόγια αποκλειστικά και μόνο σε θαλάσσια περιοχή της κατηγορίας Δ που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, στην οποία θαλάσσια περιοχή διασφαλίζεται η εγγύτητα εγκαταστάσεων έρευνας και διάσωσης.

(2) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για   την απόφασή της περί απαλλαγής ή παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7, παρέχοντας για το σκοπό αυτό ουσιαστικές εξηγήσεις, η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται με τη χρήση βάσης δεδομένων που έχει συσταθεί και διατηρείται από την Επιτροπή και στην οποία έχει πρόσβαση η Αρμόδια Αρχή και η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα εγκριθέντα μέτρα σε δικτυακό τόπο προσβάσιμο  στο κοινό.

(3) Όταν η Αρμόδια Αρχή, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης SOLAS, χορηγεί απαλλαγές ή παρεκκλίσεις όσον αφορά στην καταγραφή των επιβατών κυπριακών πλοίων, τα οποία καταπλέουν σε λιμένα της Δημοκρατίας προερχόμενα από λιμένες τρίτων χωρών, δύναται να χορηγεί τις εν λόγω εξαιρέσεις μόνο υπό τους όρους που καθορίζουν οι σχετικές με τις απαλλαγές ή τις παρεκκλίσεις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δε χορηγεί απαλλαγές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ούτε παρεκκλίσεις, σε επιβατηγά πλοία που αποπλέουν από λιμένες της Δημοκρατίας με σημαία τρίτης χώρας, που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης SOLAS και που, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της τελευταίας, δε συμφωνεί με την εφαρμογή απαλλαγών αυτού του είδους.

(5)(α) Για τις τακτικές γραμμές σε περιοχή όπου η ετήσια πιθανότητα το σημαντικό ύψος κύματος να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα είναι μικρότερη του δέκα τοις εκατό (10%), και-

(i) εφόσον η διαδρομή δεν υπερβαίνει κατά προσέγγιση τα τριάντα (30) μίλια από το σημείο αναχώρησης, ή

(ii) εάν ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας είναι η παροχή τακτικής σύνδεσης σε απόμερες κοινότητες για τις συνήθεις χρήσεις,

η Δημοκρατία, από λιμένα της οποίας, αποπλέουν επιβατηγά πλοία για εσωτερικά δρομολόγια, ή η Δημοκρατία και άλλο κράτος μέλος  μεταξύ λιμένων των οποίων εκτελούν δρομολόγια επιβατηγά πλοία, δύνανται να ζητούν από την Επιτροπή, εάν κρίνουν ότι είναι ανεφάρμοστη η καταγραφή από τον έχοντα την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου των πληροφοριών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7(1), καθολική ή μερική παρέκκλιση από την απαίτηση αυτή.

(β) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α), πρέπει να παρέχονται αποδείξεις-

(i) για το ανεφάρμοστο της διάταξης για την οποία ζητείται παρέκκλιση,

(ii) για την ύπαρξη στην περιοχή, εντός της οποίας εκτελούν δρομολόγια τα πλοία αυτά, επίγειων βοηθητικών συστημάτων ναυσιπλοΐας και αξιόπιστων καιρικών προγνώσεων, και

(iii) για την ύπαρξη ικανοποιητικών και επαρκών μέσων έρευνας  και διάσωσης:

Νοείται ότι, οι παρεκκλίσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν δυσμενώς τον ανταγωνισμό.