Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

13A.-(1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος Νόμου διενεργείται σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(2) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Nόμου και της Οδηγίας 98/41/ΕΚ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2008/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.