Απαλλαγές και παρεκκλίσεις

13.-(1) Σε περίπτωση απόπλου επιβατηγού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαλλάσσει επιβατηγό πλοίο, το οποίο εκτελεί, αποκλειστικά και μόνο σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, διαδρομές μεταξύ δύο λιμένων ή διαδρομές από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις, από την υποχρέωση του άρθρου 7.

(2) Στην περίπτωση που αναφέρει το εδάφιο (1), εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

(α) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για την απόφασή της περί απαλλαγής ή παρέκκλισης από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7, παρέχοντας για το σκοπό αυτό ουσιαστικές εξηγήσεις·

(β) εάν η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση, θεωρήσει ότι η απόφαση αυτή δε δικαιολογείται ή ότι θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό, δύναται, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της αναφερόμενης στο προοίμιο του παρόντος Νόμου πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να τροποποιήσει ή να αποσύρει την απόφασή της.

(3) Όταν η Αρμόδια Αρχή, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης SOLAS, χορηγεί απαλλαγές ή παρεκκλίσεις όσον αφορά στην καταγραφή των επιβατών κυπριακών πλοίων, τα οποία καταπλέουν σε λιμένα της Δημοκρατίας προερχόμενα από λιμένες τρίτων χωρών, δύναται να χορηγεί τις εν λόγω εξαιρέσεις μόνο υπό τους όρους που καθορίζουν οι σχετικές με τις απαλλαγές ή τις παρεκκλίσεις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δε χορηγεί απαλλαγές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ούτε παρεκκλίσεις, σε επιβατηγά πλοία που αποπλέουν από λιμένες της Δημοκρατίας με σημαία τρίτης χώρας, που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης SOLAS και που, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της τελευταίας, δε συμφωνεί με την εφαρμογή απαλλαγών αυτού του είδους.