Απόπλους από λιμένα της Δημοκρατίας

8.-(1) Για σκοπούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των διατάξεων των άρθρων 6 και 7, ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου που αποπλέει από λιμένα της Δημοκρατίας-

(α) Καταρτίζει σύστημα καταγραφής πληροφοριών για τα άτομα που επιβαίνουν στο επιβατηγό πλοίο, το οποίο συμμορφώνεται προς τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 11 ·

(β) ορίζει αρμόδιο για την καταγραφή των επιβατών ως υπεύθυνο για τη διατήρηση των πληροφοριών αυτών καθώς και τη διαβίβαση τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για τις συνέπειες ατυχήματος.

(2) Ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου ή ο πλοίαρχος εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, τίθενται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της αρχής, η οποία είναι αρμόδια για την έρευνα και τη διάσωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για τις συνέπειες ατυχήματος.

(3) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, δε διατηρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(4) Ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν σε άτομα που έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται ειδική φροντίδα ή βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καταγράφονται δεόντως και γνωστοποιούνται στον πλοίαρχο του επιβατηγού πλοίου πριν από την αναχώρησή του.

(5) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τηρούνται επιπρόσθετα και οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.