Εξαιρέσεις

5. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Σε κυπριακά επιβατηγά πλοία, όταν εκτελούν δρομολόγια μεταξύ λιμένων τρίτων χωρών

(β) σε πολεμικά και οπλιταγωγά πλοία·

(γ) σε σκάφη αναψυχής, εκτός αν έχουν ή πρόκειται να έχουν πλήρωμα και να μεταφέρουν περισσότερους από δώδεκα επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς.