ΜΕΡΟΣ VII ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παρεχόμενη φροντίδα υγείας από το Σύστημα

22.-(1) Η παρεχόμενη από το Σύστημα φροντίδα υγείας περιλαμβάνει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που αναφέρονται στο παρόν Μέρος, όπως αυτές καθορίζονται με Κανονισμούς ή/και πρωτόκολλα που υιοθετούνται από τον Οργανισμό,  καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία φροντίδας υγείας που δυνατό να καθορίζεται με Κανονισμούς. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας δύναται να  περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες φροντίδας υγείας - [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(α) φροντίδα υγείας από προσωπικούς ιατρούς:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτές  καθορίζονται με Απόφαση, να ζητήσει από τον Υπουργό να επιτρέψει σε συγκεκριμένη ειδικότητα ιατρών που επιλέγουν να συμβληθούν με τον Οργανισμό ως προσωπικοί ιατροί για να παρέχουν ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας σε δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό τους∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(β) φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019]. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(γ) εργαστηριακές εξετάσεις ∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(δ) τα αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη που χορηγούνται με βάση συνταγή που εκδίδει ιατρός ή οδοντίατρος και τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων και στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών:

Νοείται ότι, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, δύναται να επιτρέπεται η χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων και στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(ε) φροντίδα υγείας από νοσηλευτές και μαίες∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(στ) ανακουφιστική φροντίδα υγείας∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(ζ) φροντίδα υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(η) ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(θ) προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(ι) ιατρική αποκατάσταση, περιλαμβανομένης της προμήθειας, της συντήρησης και της ανανέωσης ορθοπεδικών και ορθωτικών ειδών  και τεχνητών μελών∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(ια) κατ’ οίκον επισκέψεις∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(ιβ) μεταφορά δικαιούχου με ασθενοφόρο∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(ιγ) φροντίδα υγείας, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς, σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(3) Η παρεχόμενη φροντίδα υγείας δεν περιλαμβάνει χρόνια ψυχιατρική ιδρυματική ή υποχρεωτική φροντίδα η οποία παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(4)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται, μετά από γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, να απορρίπτει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας περιορισμένης ή αμφιβόλου αποτελεσματικότητας ή υπηρεσιών φροντίδας υγείας των οποίων η δαπάνη είναι πολύ ψηλή με πιθανότητα να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Συστήματος. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(β) (i) Εναντίον της απόφασης του Συμβουλίου για απόρριψη της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας από το Σύστημα, δυνάμει της παραγράφου (α), επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από το ενδιαφερόμενο μέρος με γραπτή αίτηση στο Συμβούλιο σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(ii) Το Συμβούλιο πριν την εξέταση της ένστασης παραπέμπει την υπόθεση για γνωμοδότηση στο Δευτεροβάθμιο Ιατροσυμβούλιο ή στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων, ανάλογα με την περίπτωση. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(γ) Εσωτερικοί κανονισμοί καθορίζουν τις διαδικασίες και οποιοδήποτε συναφές με την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου θέμα που χρήζει καθορισμού. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(5) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου υπηρεσίες φροντίδας υγείας παρέχονται μόνο από συμβεβλημένους με τον Οργανισμό παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας της επιλογής των δικαιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(6) Ο τρόπος παροχής και πρόσβασης των δικαιούχων στις δυνάμει του παρόντος άρθρου υπηρεσίες καθορίζεται  με εσωτερικούς κανονισμούς. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ιατρούς

23.-(1) Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ιατρούς, οι ιατροί διακρίνονται στις πιο κάτω κατηγορίες-

(α) Προσωπικούς ιατρούς∙ και

(β) ειδικούς ιατρούς.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

(α) ιατροί οι οποίοι επιλέγουν να γίνουν προσωπικοί ιατροί θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις μίας από τις πιο κάτω κατηγορίες:

(i) Ιατροί με ειδικότητα στη γενική ιατρική για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ή

(ii) ιατροί με ειδικότητα στη γηριατρική για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ή

(iii) ιατροί με ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου  για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ή

(iv) ιατροί οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό που βεβαιώνει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) του Κανονισμού 8ΣΤ των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών ή ιατροί οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών σε υπηκόους τους, παρέχοντάς τους το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής στη Δημοκρατία στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με  τις πρόνοιες της παραγράφου (3) του Κανονισμού 8ΣΤ των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους,  ή

(v) ιατροί με ειδικότητα στην παθολογία για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ή

(vi) ιατροί με ειδικότητα στην παιδιατρική για δικαιούχους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, ή

(vii) ιατροί οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμορφωτικών μαθημάτων για ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική, τα οποία καταρτίζει ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και με την έγκριση του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, το περιεχόμενο, η διάρκεια και οι όροι παρακολούθησης των οποίων καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς και η διεξαγωγή των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Οργανισμού που δημοσιεύεται με τη μορφή Γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (vii) της παραγράφου (α), για μια μόνο φορά πριν την ημερομηνία εφαρμογής του Συστήματος, ιατροί οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) έως (vi) της παραγράφου (α), έχουν το δικαίωμα να συμβληθούν με τον Οργανισμό ως προσωπικοί ιατροί κατόπιν παρακολούθησης ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος που δύναται να εισηγηθεί ο Οργανισμός προς το Υπουργείο Υγείας και το οποίο θα καταρτιστεί από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τον Οργανισμό και με την έγκριση του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.

(3)(α) Ειδικοί ιατροί είναι οι ιατροί με αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ειδικότητα ή ειδικότητα και εξειδίκευση, δυνάμει των προνοιών των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών, και οι οποίοι δεν επιλέγουν να συμβληθούν ως προσωπικοί ιατροί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου:

Νοείται ότι, ιατροί κατά την έννοια των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και επιλέγουν να συμβληθούν με τον Οργανισμό ως προσωπικοί ιατροί, δεν δικαιούνται παράλληλα να συμβληθούν με τον Οργανισμό ως ειδικοί ιατροί.

(β) Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς ο Οργανισμός συμβάλλεται με ιατρούς με αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ειδικότητα ή ειδικότητα και εξειδίκευση όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς ιατρούς

24.-(1) Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 22, ο Οργανισμός συμβάλλεται με προσωπικούς ιατρούς.

(2) Ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας δύναται, σε συνεννόηση με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, να καθορίζει πρότυπα αναφορικά με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε δικαιούχους από προσωπικούς ιατρούς.

(3) Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων ο οποίος μπορεί να εγγράφεται στον κατάλογο προσωπικού ιατρού δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή τους δύο χιλιάδες πεντακοσίους δικαιούχους.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος, ο Οργανισμός δύναται με Απόφασή του να επιτρέψει την εγγραφή μεγαλύτερου συνολικού αριθμού δικαιούχων στον κατάλογο προσωπικού ιατρού.

(5)  Όπου η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας γίνεται μέσω περισσότερων από ένα προσωπικό ιατρό τότε ο συνολικός αριθμός δικαιούχων του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας ισοδυναμεί με το γινόμενο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων επί του αριθμού των προσωπικών ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Ο Οργανισμός δύναται να προνοεί με Κανονισμούς, γεωγραφικούς περιορισμούς στην εγγραφή των δικαιούχων στους καταλόγους των προσωπικών ιατρών για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος.

Υποχρεώσεις προσωπικών ιατρών

25. Οι προσωπικοί ιατροί έχουν υποχρέωση-

(α) Να τηρούν σε τύπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό, καταλόγους στους οποίους εγγράφουν τους δικαιούχους προς τους οποίους παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας∙

(β) να εξυπηρετούν τους δικαιούχους σε ωράριο που  καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(γ) να εγγράφουν δικαιούχους στον κατάλογό τους μετά από παραπομπή τους από τον Οργανισμό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26.

Εγγραφή, δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων

26.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (3), (5) και  (6) του άρθρου 24, οι δικαιούχοι εγγράφονται υποχρεωτικά σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής τους.

(2) Δικαιούχοι, μέχρι τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους, εγγράφονται υποχρεωτικά σε κατάλογο ιατρού με ειδικότητα στην παιδιατρική, όπως αυτός καθορίζεται στην υποπαράγραφο (vi) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 23 ή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού που δεν έχει ειδικότητα στη γηριατρική, όπου δεν υπάρχει ιατρός με ειδικότητα στην παιδιατρική, της επιλογής των γονέων ή του κηδεμόνα τους, ενώ δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εγγράφονται είτε σε  κατάλογο ιατρού με ειδικότητα στην παιδιατρική είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού που δεν έχει ειδικότητα στη γηριατρική της επιλογής των γονέων ή του κηδεμόνα τους:

Νοείται ότι, για την επιλογή του προσωπικού ιατρού ή του ιατρού με ειδικότητα στην παιδιατρική,  ανάλογα με την περίπτωση, για ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη των ίδιων των ανηλίκων.

(3) Δικαιούχοι μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική ή σε κατάλογο άλλου προσωπικού ιατρού, εκτός από ιατρό με ειδικότητα στην παιδιατρική:

Νοείται ότι, δικαιούχοι πριν την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους δεν δικαιούνται να εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική.

(4) Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού ιατρού της επιλογής τους μια φορά κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία εγγραφής στον κατάλογο προσωπικού ιατρού, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται με Αποφάσεις, οι οποίες μπορούν επίσης να προβλέπουν τη δυνατότητα του Οργανισμού να καθορίζει εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού ιατρού μπορεί να ασκηθεί μόνο μετά την πάροδο ενός έτους κάθε φορά ή πριν τους έξι μήνες από την ημερομηνία εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

(5) Σε περίπτωση που προσωπικός ιατρός-

(α) Αρνείται να εγγράψει στον κατάλογό του δικαιούχο, ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στον Οργανισμό εναντίον της απόφασης του προσωπικού ιατρού,

(β) επιθυμεί να διαγράψει από τον κατάλογό του δικαιούχο παρά τη θέλησή του, ενημερώνει τον Οργανισμό για την απόφαση του αυτή και ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στον Οργανισμό εναντίον της απόφασης του προσωπικού ιατρού.

(6) Ο Οργανισμός δύναται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας δικαιούχου σε προσωπικό ιατρό που είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό, ο οποίος υποχρεούται να εγγράψει το δικαιούχο στον κατάλογό του, είτε με επιφύλαξη είτε χωρίς επιφύλαξη, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση που δικαιούχος υποβάλει παράπονο στον Οργανισμό εναντίον της απόφασης του παροσωπικού ιατρού να τον διαγράψει από τον κατάλογό του και δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο άλλου προσωπικού ιατρού της επιλογής του, ή

(β) σε περιπτώσεις που καθορίζονται με Αποφάσεις στις οποίες δικαιούχος δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής του εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου η οποία καθορίζεται με Αποφάσεις:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο ο προσωπικός ιατρός διατηρεί το δικαίωμά του να αιτηθεί τη διαγραφή δικαιούχου από τον κατάλογό του, νοουμένου ότι η αίτηση για διαγραφή γίνεται χωρίς οποιεσδήποτε δυσμενείς διακρίσεις.

(7) Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εξέτασης παραπόνων από δικαιούχους ή των επιφυλάξεων ή αιτήσεων διαγραφής ή ανάθεσης δικαιούχων σε προσωπικούς ιατρούς από τον Οργανισμό,  δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προθεσμίες εντός των οποίων ο Οργανισμός οφείλει να λαμβάνει τις αποφάσεις του, καθορίζονται με Αποφάσεις.

Αναπλήρωση προσωπικών ιατρών

27.-(1) Οι προσωπικοί ιατροί δύνανται, αν το επιθυμούν, να αποζημιώνουν άλλο προσωπικό ιατρό ο οποίος είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό για την παροχή αναπληρωματικής υπηρεσίας. οι λόγοι και η διαδικασία ενημέρωσης και ελέγχου της αναπληρωματικής υπηρεσίας από τον Οργανισμό, καθορίζονται με Αποφάσεις.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36, για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που θα παρασχεθούν σε δικαιούχους κατά την αναπληρωματική υπηρεσία αμείβεται από τον Οργανισμό ο προσωπικός ιατρός που έχει εγγεγραμμένους τους δικαιούχους στον κατάλογό του.

(3) Ο Οργανισμός δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε επιπρόσθετη αμοιβή στον προσωπικό ιατρό που παρέχει την αναπληρωματική υπηρεσία.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «αναπληρωματική υπηρεσία» σημαίνει την προσωρινή αντικατάσταση ενός προσωπικού ιατρού από άλλο συμβεβλημένο με τον Οργανισμό προσωπικό ιατρό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 22.

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς και οι υποχρεώσεις αυτών

28.-(1) Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, ο Οργανισμός συμβάλλεται με ειδικούς ιατρούς.

(2) Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς παρέχονται σε δικαιούχους από ειδικούς ιατρούς της επιλογής τους-

(α) Μετά από παραπομπή από παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς, ή

(β) μετά από απευθείας πρόσβαση του δικαιούχου σε ειδικό ιατρό με την καταβολή ποσού συνεισφοράς, ή

(γ) μετά από απευθείας πρόσβαση του δικαιούχου σε ειδικό ιατρό υπό ορισμένες προϋποθέσεις και χωρίς την καταβολή συνεισφοράς Ι, όπως καθορίζεται μετά από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(3) Απαγορεύεται η παραπομπή από παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) σε ειδικό ιατρό για την κάλυψη επισκέψεων που έγιναν απ΄ευθείας από το δικαιούχο σε ειδικό ιατρό πριν από την ημερομηνία της παραπομπής.

(4) Υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρασχέθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό.

Παροχή οδοντιατρικής φροντίδας υγείας

29.-(1) Για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας υγείας κατά την έννοια της παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 22, ο Οργανισμός συμβάλλεται με οδοντίατρους.

(2) Οι δικαιούχοι υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας υγείας έχουν απευθείας πρόσβαση στον οδοντίατρο της επιλογής τους ή της επιλογής των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ανάλογα με την περίπτωση, νοουμένου ότι αυτός είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό.

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε δικαιούχους από παροχείς άλλους από ιατρούς

30. Για την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου, ο Οργανισμός συμβάλλεται με-

(α) Άλλους επαγγελματίες υγείας∙

(β) φαρμακοποιούς που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας μέσω φαρμακείων∙

(γ)εργαστήρια ∙

(δ) νοσηλευτές και μαίες∙

(ε) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας που, κατά την κρίση του Οργανισμού, περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας κατά την έννοια του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή/και εσωτερικών κανονισμών και τις οποίες ο Οργανισμός οφείλει να παρέχει σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο Οργανισμός.

Παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

31.-(1) Για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας ο Οργανισμός συμβάλλεται με δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

(2) Οι διαδικασίες αμοιβής των νοσηλευτηρίων που συμβάλλονται με τον Οργανισμό για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας καθορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Τα νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας αμείβονται με βάση ομάδες συγγενών διαγνώσεων ή και άλλες μεθόδους, όπως θα καθοριστεί με Κανονισμούς, οι οποίοι δύναται να προνοούν και την αποστολή στοιχείων και πληροφοριών που έχουν σχέση με τις ομάδες συγγενών διαγνώσεων και την καλύτερη λειτουργία του Συστήματος.

(4) Το ύψος της αμοιβής των νοσηλευτηρίων που συμβάλλονται με τον Οργανισμό, καθορίζεται με Αποφάσεις ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τους εκπροσώπους των νοσηλευτηρίων.

(5) Τα νοσηλευτήρια δεν επιτρέπεται να αμείβονται από δικαιούχους για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του Συστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20 Α.

Υπηρεσίες ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών και υπηρεσίες ασθενοφόρων

32.-(1) Για την παροχή σε δικαιούχους υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, ο Οργανισμός συμβάλλεται με δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

(2)  Εάν μετά από εξέταση σε νοσηλευτήριο κριθεί ότι η περίπτωση δεν είναι ατύχημα και/ή επείγον περιστατικό τότε το νοσηλευτήριο θα αμείβεται, μόνο για την εξέταση που έγινε για να διαπιστωθεί αν η περίπτωση είναι ατύχημα ή επείγον περιστατικό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κριθεί ότι η περίπτωση δεν είναι ατύχημα ή/και επείγον  περιστατικό και ο δικαιούχος επιλέξει παρόλα αυτά να λάβει υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο νοσηλευτήριο τότε θα υποχρεούται να αποζημιώσει ο ίδιος το νοσηλευτήριο.

(3) Η μέθοδος και οι διαδικασίες αμοιβής των νοσηλευτηρίων που συμβάλλονται με τον Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών καθορίζονται με Κανονισμούς.

(4) Το ύψος της αμοιβής των νοσηλευτηρίων που συμβάλλονται με τον Οργανισμό, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τους εκπροσώπους των νοσηλευτηρίων.

(5) Τα νοσηλευτήρια που συμβάλλονται με τον Οργανισμό, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, απαγορεύεται να αμείβονται από δικαιούχους για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του Συστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20Α.

Υπηρεσίες μεταφοράς με ασθενοφόρο

32Α. Για τη μεταφορά δικαιούχου με ασθενοφόρο ο Οργανισμός συμβάλλεται μόνο με παροχείς υπηρεσιών ασθενοφόρου, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.

Υποχρεώσεις παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας

32Β.  Ο Οργανισμός δύναται να απαιτεί από όλους τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας όπως αυτοί ή/και το προσωπικό τους-

(α) Διασφαλίζουν ότι παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος, όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς∙

(β) διασφαλίζουν ότι παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία κατά καιρούς οργανώνονται από τον Οργανισμό ή το Υπουργείο Υγείας ή τους οικείους συνδέσμους/συλλόγους ή/και σε συνεργασία μεταξύ τους ή/και σε συνεργασία με εγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα∙

(γ) εφαρμόζουν εκείνες τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα ασφάλειας δικαιούχων ή και ποιότητας που υιοθετούνται από το Σύστημα∙

(δ) τηρούν αρχεία για τους δικαιούχους, όπως καθορίζεται στους νόμους που ρυθμίζουν το επάγγελμά τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα αρχεία καθορίζονται με Κανονισμούς∙

(ε) υποβάλλουν μαζί με τις απαιτήσεις τους για καταβολή αμοιβής για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που έχουν παρασχεθεί, στοιχεία στον καθορισμένο από τον Οργανισμό τύπο∙

(στ) επιτρέπουν την είσοδο στις εγκαταστάσεις τους σε εξουσιοδοτημένα από τον Οργανισμό πρόσωπα για σκοπούς ελέγχου κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή εσωτερικών κανονισμών ή Αποφάσεων και κατά πόσο πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης με τον Οργανισμό, και

(ζ) παρέχουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο υπηρεσίες φροντίδας υγείας, χωρίς οποιεσδήποτε δυσμενείς διακρίσεις.

Σύστημα πληροφορικής

32Γ.-(1) Οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφορικής για την έκδοση παραπεμπτικών και  συνταγών, την υποβολή απαιτήσεων για αμοιβή, τη διαχείριση του καταλόγου των δικαιούχων και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες ή/και διεργασίες οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς και Αποφάσεις:

Νοείται ότι, οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) ενέργειες ή/και διεργασίες εκτελούνται μόνο μέσω του συστήματος πληροφορικής, εκτός εάν ο Οργανισμός καθορίσει διαφορετικά.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου όσο και οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο Οργανισμός παρέχει στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης του συστήματος πληροφορικής κωδικούς ασφαλείας, οι οποίοι υπέχουν τη θέση χειρόγραφης υπογραφής που θα έφεραν οποιαδήποτε έγγραφα αν υποβάλλονταν χωρίς τη χρήση συστήματος πληροφορικής.

(3) Για τη χρήση του συστήματος πληροφορικής, ο Οργανισμός εκδίδει έγγραφο όρων και προϋποθέσεων το οποίο περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το σύστημα πληροφορικής.

(4) Ο χρήστης του συστήματος πληροφορικής αναλαμβάνει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες ασφαλείας όπως περιγράφονται στους όρους και στις προϋποθέσεις του συστήματος πληροφορικής, όπως και με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(5) Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης του συστήματος πληροφορικής, νοουμένου ότι τηρούν τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4):

Νοείται ότι, η γενικότητα των διατάξεων των άρθρων 54, 54Α και 54Β δεν επηρεάζεται.

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό

33.-(1) Υπηρεσίες φροντίδας υγείας οι οποίες δεν προσφέρονται στη Δημοκρατία ή των οποίων η προσφορά δεν αρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών των δικαιούχων στη Δημοκρατία και για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του  περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου, δυνατό να παρέχονται από νοσηλευτήρια στο εξωτερικό τα οποία καθορίζονται από τον Οργανισμό.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 59, οι διαδικασίες για την αναγκαιότητα μετάβασης των δικαιούχων στο εξωτερικό καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός δύναται να προβεί στη σύσταση ειδικού λογαριασμού του Ταμείου στον οποίο κατατίθενται κρατικές χορηγίες, δωρεές ή άλλες εισφορές που είναι δυνατό να γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο για σκοπούς ενίσχυσης του Ταμείου για την κάλυψη παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε δικαιούχους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς.

Κάλυψη φαρμακευτικών προϊόντων από τον Οργανισμό

34.-(1) Ο Οργανισμός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη δημόσια υγεία.

(2)(α) Ο Οργανισμός συντάσσει κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(β) Ο Οργανισμός δύναται να καθορίσει με Κανονισμούς μεθόδους ελέγχου και περιορισμού της δαπάνης οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και συμβάσεις με τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας ή παράλληλης εισαγωγής των φαρμακευτικών προϊόντων.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης του Υπουργού, διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων και Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων, η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας και οι διαδικασίες των οποίων καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(4) Οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων-

(α) Την παροχή συμβουλών στο Συμβούλιο-

(i) Για τη συμπερίληψη φαρμακευτικών προϊόντων στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, κατόπιν αιτήσεων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 35,

(ii) κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου ή αυτεπάγγελτα, για τη συμπερίληψη φαρμακευτικών προϊόντων ή την αφαίρεσή τους από τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων,

(iii) κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου ή αυτεπάγγελτα, για τη χορήγηση δαπανηρών φαρμακευτικών προϊόντων ή φαρμακευτικών προϊόντων περιορισμένης ή αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, τα οποία δυνατόν να περιλαμβάνονται ή να μην περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων.

(β) την άσκηση των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 35Α αναφορικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη, και

(γ) την άσκηση οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας που δύναται να της ανατεθεί από το Συμβούλιο.

(5)  Οι αρμοδιότητες του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Φαρμάκων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων-

(α) Τη γνωμοδότηση προς το Συμβούλιο για ενστάσεις κατά αποφάσεων του Συμβουλίου, και

(β) την άσκηση οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας που δύναται να του ανατεθεί από τον Υπουργό.

(6) Το Συμβούλιο διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημίωσης Φαρμάκων, η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας και οι διαδικασίες της οποίας καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, για να συμβουλεύει το Συμβούλιο σχετικά με την αποζημίωση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν συμπεριληφθεί ή θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και για να ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα δυνατό να της ανατεθεί από το Συμβούλιο.

(7) Ο τρόπος και οι διαδικασίες καταρτισμού του καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων και της δαπάνης την οποία θα καλύπτει ο Οργανισμός,  καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(8) Ο κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και οποιαδήποτε Παραρτήματα αυτού, τυγχάνουν της έγκρισης του Συμβουλίου πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την κοινοποίησή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(9)(α) Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει από το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη συμπερίληψη ή μη φαρμακευτικών προϊόντων ή/και την αφαίρεση φαρμακευτικών προϊόντων από τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων.

(β) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο διαφωνεί με οποιαδήποτε εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων για συμπερίληψη ή μη φαρμακευτικού προϊόντος ή/και κατηγορίας φαρμακευτικών προϊόντων στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, ο Υπουργός δύναται, μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο,  να ζητήσει τη συμπερίληψη ή μη φαρμακευτικού προϊόντος ή/και κατηγορίας φαρμακευτικών προϊόντων του οποίου/ της οποίας τη συμπερίληψη ή μη στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων εισηγήθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων.

(γ) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο διαφωνεί με οποιαδήποτε εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων για την αφαίρεση φαρμακευτικού προϊόντος ή/και κατηγορίας φαρμακευτικών προϊόντων από τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, ο Υπουργός δύναται, μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο, να ζητήσει την αφαίρεση φαρμακευτικού προϊόντος ή/και κατηγορίας φαρμακευτικών προϊόντων του οποίου/της οποίας την αφαίρεση από τον κατάλογο  φαρμακευτικών προϊόντων εισηγήθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων.

(10) Πριν την έναρξη της λειτουργίας του Συστήματος, ο Οργανισμός δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του προκειμένου να αποφασίσει τη συμπερίληψη ή μη ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων ή κατηγοριών φαρμακευτικών προϊόντων στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων.

(11) Πριν την έναρξη της λειτουργίας του Συστήματος, ο Οργανισμός κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια για τη θεραπευτική ταξινόμηση των φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό για το Σύστημα.

(12) (α) Κάθε απόφαση του Συμβουλίου για την αφαίρεση ενός φαρμακευτικού προϊόντος από τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και να κοινοποιείται, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων γνωμών ή συστάσεων των εμπειρογνωμόνων στις οποίες βασίζονται οι αποφάσεις, στον υπεύθυνο κατά περίπτωση πρόσωπο μαζί με τα ένδικα μέσα που διαθέτει για προσβολή της εν λόγω απόφασης και τις προθεσμίες άσκησής τους.

(β) (i) Εναντίον της απόφασης του Συμβουλίου για την αφαίρεση ενός φαρμακευτικού προϊόντος από τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από το υπεύθυνο κατά περίπτωση πρόσωπο, με γραπτή αίτηση στο Συμβούλιο σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(ii)  Όταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους της ένστασης αφορά στη γνωμάτευση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, το Συμβούλιο πριν την εξέταση της ένστασης παραπέμπει την υπόθεση για γνωμοδότηση στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(13) Κάθε απόφαση του Συμβουλίου για την αφαίρεση μιας κατηγορίας φαρμακευτικών προϊόντων από τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων,  πρέπει να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αιτήσεις κατόχων αδειών κυκλοφορίας ή παράλληλης εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων για τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων

35.-(1) Για κάθε φαρμακευτικό προϊόν, το οποίο παρασκευάζεται ή εισάγεται στη Δημοκρατία για το οποίο βρίσκεται σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή παράλληλης εισαγωγής δύναται να υποβάλει αίτηση, σε τύπο και μορφή που καθορίζεται από τον Οργανισμό για τη συμπερίληψη στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, εφόσον έχει τιμολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(2) Κατ’ εξαίρεση, και υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, οι ιατροί που συμβάλλονται με τον Οργανισμό, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στον Οργανισμό, σε τύπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό, για συμπερίληψη φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων.

(3) Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει την απόφαση του Συμβουλίου στον αιτούντα για συμπερίληψη φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, εντός προθεσμίας ενενήντα  ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(4) Ο αιτών έχει υποχρέωση να παρέχει στο Συμβούλιο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με το φαρμακευτικό προϊόν και σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι ανεπαρκείς, το Συμβούλιο  γνωστοποιεί αμέσως στον αιτούντα ποιες πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες απαιτούνται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία είναι απαραίτητη η υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών, η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία αναστέλλεται και αρχίζει να τρέχει ξανά μετά την υποβολή των επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών.

(5) (α)  Κάθε απόφαση του Συμβουλίου για τη μη συμπερίληψη ενός φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, πρέπει να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και να κοινοποιείται μαζί με τις ενδεχόμενες γνώμες ή συστάσεις εμπειρογνωμόνων επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση, στον αιτητή,  γνωστοποιώντας του ταυτόχρονα τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του και τις προθεσμίες εντός των οποίων έχει δικαίωμα να τα ασκήσει.

(β) (i) Εναντίον της απόφασης του Συμβουλίου για τη μη συμπερίληψη ενός φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από τον αιτητή, με γραπτή αίτηση στο Συμβούλιο, σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(ii) Όταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους της ένστασης αφορά στη γνωμάτευση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, το Συμβούλιο πριν την εξέταση της ένστασης παραπέμπει την υπόθεση για γνωμοδότηση από το Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 34, το Συμβούλιο δύναται μετά από σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων να εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ή μέρους της δαπάνης φαρμακευτικών προϊόντων στα πλαίσια του Συστήματος, για τα οποία το Συμβούλιο Φαρμάκων έχει εκδώσει άδεια εισαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 3 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου.

(7) Κάθε απόφαση του Συμβουλίου, για τη μη συμπερίληψη μιας κατηγορίας φαρμακευτικών προϊόντων στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, πρέπει να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Κάλυψη από τον Οργανισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών

35Α.-(1) Ο Οργανισμός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να απευθύνεται στον Υπουργό για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη δημόσια υγεία.

(2) Ο Οργανισμός συντάσσει κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών  ειδών τη δαπάνη ή μέρος της δαπάνης των οποίων καλύπτει στο πλαίσιο του Συστήματος. Ο Οργανισμός δύναται να καθορίσει με Κανονισμούς μεθόδους ελέγχου και περιορισμού της δαπάνης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και συμβάσεις με τους κατασκευαστές και προμηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών.

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 34 εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται από ιατρούς, να συμβουλεύει το Συμβούλιο για τη συμπερίληψη ή την αφαίρεση  ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών από τον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών ή για τη χορήγηση δαπανηρών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών περιορισμένης ή αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, τα οποία δυνατόν να περιλαμβάνονται ή να μην περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών.

(4) Για τη συμπερίληψη ιατροτεχνολογικών  προϊόντων και υγειονομικών ειδών στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, υποβάλλονται στον Οργανισμό αιτήσεις από ιατρούς σε τύπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό.

(5) Ο τρόπος και οι διαδικασίες καταρτισμού του καταλόγου ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών  ειδών και της δαπάνης την οποία  θα καλύπτει ο Οργανισμός, καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Αμοιβή και εισοδήματα προσωπικών ιατρών

36.-(1) Οι προσωπικοί ιατροί δεν επιτρέπεται να αμείβονται από δικαιούχους για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του Συστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20Α.

(2) Οι προσωπικοί ιατροί αμείβονται για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά εγγεγραμμένο δικαιούχο, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα του ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που  καθορίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής των προσωπικών ιατρών καθορίζεται με Αποφάσεις, έπειτα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

Αμοιβή και εισοδήματα ειδικών ιατρών και άλλων παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας

37.-(1) Οι ειδικοί ιατροί αμείβονται για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας με  διαδικασίες που καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής των ειδικών ιατρών καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(2) Οι διαδικασίες αμοιβής των οδοντιάτρων καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής των οδοντιάτρων καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(3) Οι διαδικασίες αμοιβής των φαρμακοποιών καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής των φαρμακοποιών καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(4) Οι διαδικασίες αμοιβής των νοσηλευτών και μαιών, των άλλων επαγγελματιών υγείας, των εργαστηρίων, των παροχέων υπηρεσιών ασθενοφόρων, καθώς και κάθε άλλου παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συμβάλλεται με τον Οργανισμό καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τους αντίστοιχους κατά περίπτωση αρμόδιους επαγγελματικούς συνδέσμους, συλλόγους,  φορείς ή εκπροσώπους του κάθε παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(5) Οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2), (3) και (4) δεν επιτρέπεται να αμείβονται από δικαιούχους για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του Συστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20Α.

Σύναψη συμβάσεων από τον Οργανισμό

38.-(1) Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ο Οργανισμός συμβάλλεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή τις ενώσεις αυτών ή τις κρατικές υπηρεσίες υγείας, τα οποία πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.

(2) Όπου η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους γίνεται από φυσικά πρόσωπα εκ μέρους των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας αυτά πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων και οι υποχρεώσεις των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας δεσμεύουν και τα φυσικά πρόσωπα που τις παρέχουν.

(3) Ο Οργανισμός πριν τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας εγγράφει στο Σύστημα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή τις ενώσεις αυτών ή τις κρατικές υπηρεσίες υγείας που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας, για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.

(4) Οποιαδήποτε απόφαση του Οργανισμού να μην εγγράψει στο Σύστημα ή να μην συμβληθεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή τις ενώσεις αυτών ή τις κρατικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στον παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας

39.-(1) Ο Οργανισμός παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης και την απόδοση των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αναγκαίο και αποτελεσματικό.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Οργανισμός ελέγχει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης και την απόδοση των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας-

(α) Με έλεγχο της έκδοσης συνταγών και παραπομπών με οποιοδήποτε τρόπο και μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος πληροφορικής, που τηρείται από τον Οργανισμό∙

(β) με έλεγχο του βαθμού τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, των ποιοτικών κριτηρίων και άλλων όρων που καθορίζονται στη σύμβαση των κλινικών προγραμμάτων διαχείρισης της ποιότητας κλινικής πρακτικής και κλινικού ελέγχου που καθορίζονται κατά καιρούς από τον Οργανισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους αντίστοιχους επαγγελματικούς συνδέσμους/συλλόγους/ φορείς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, της εφαρμογής των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που υιοθετούνται από το Σύστημα με οποιοδήποτε τρόπο και μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος πληροφορικής που τηρείται από τον Οργανισμό, όπου αυτό είναι δυνατό∙

(γ) με επιθεώρηση των αρχείων των δικαιούχων και με επιτόπιες επισκέψεις για επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Λόγοι αναστολής ή τερματισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας

40.-(1) Ο Οργανισμός δύναται να αναστείλει ή να τερματίσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συνάπτει με οποιοδήποτε παροχέα φροντίδας υγείας για τους λόγους που καθορίζονται στη σύμβαση, οι οποίοι μεταξύ  άλλων περιλαμβάνουν την περίπτωση κατά την οποία-

(α) Διενεργούνται πράξεις που συνιστούν απάτη ή ενέχουν το στοιχείο του δόλου ή της έλλειψης ηθικής και οδηγούν σε εκμετάλλευση του συστήματος∙

(β) ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας εξασφάλισε την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τον Οργανισμό στη βάση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό∙

(γ) ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας δεν πληρεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και της σύμβασης∙

(δ) ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς και Αποφάσεις και στη σύμβαση∙

(ε) ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας αρνείται ή παραλείπει συστηματικά και αδικαιολόγητα να προσφέρει για οποιοδήποτε λόγο τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς και Αποφάσεις και στη σύμβαση υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε δικαιούχους και ιδιαίτερα σε περίπτωση κατά την οποία προβαίνει σε δυσμενείς διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε δικαιούχου.

(2) Οποιαδήποτε απόφαση του Οργανισμού για την αναστολή ή τον τερματισμό της σύμβασης με παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στον παροχέα.

Υποχρεώσεις συμβεβλημένων παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τον Οργανισμό

41. Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας υποχρεούνται να τηρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης.