Υποχρεώσεις συμβεβλημένων παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τον Οργανισμό

41. Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας υποχρεούνται να τηρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης.