Λόγοι αναστολής ή τερματισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας

40.-(1) Ο Οργανισμός δύναται να αναστείλει ή να τερματίσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συνάπτει με οποιοδήποτε παροχέα φροντίδας υγείας για τους λόγους που καθορίζονται στη σύμβαση, οι οποίοι μεταξύ  άλλων περιλαμβάνουν την περίπτωση κατά την οποία-

(α) Διενεργούνται πράξεις που συνιστούν απάτη ή ενέχουν το στοιχείο του δόλου ή της έλλειψης ηθικής και οδηγούν σε εκμετάλλευση του συστήματος∙

(β) ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας εξασφάλισε την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τον Οργανισμό στη βάση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό∙

(γ) ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας δεν πληρεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και της σύμβασης∙

(δ) ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς και Αποφάσεις και στη σύμβαση∙

(ε) ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας αρνείται ή παραλείπει συστηματικά και αδικαιολόγητα να προσφέρει για οποιοδήποτε λόγο τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς και Αποφάσεις και στη σύμβαση υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε δικαιούχους και ιδιαίτερα σε περίπτωση κατά την οποία προβαίνει σε δυσμενείς διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε δικαιούχου.

(2) Οποιαδήποτε απόφαση του Οργανισμού για την αναστολή ή τον τερματισμό της σύμβασης με παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στον παροχέα.