Έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας

39.-(1) Ο Οργανισμός παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης και την απόδοση των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αναγκαίο και αποτελεσματικό.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Οργανισμός ελέγχει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης και την απόδοση των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας-

(α) Με έλεγχο της έκδοσης συνταγών και παραπομπών με οποιοδήποτε τρόπο και μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος πληροφορικής, που τηρείται από τον Οργανισμό∙

(β) με έλεγχο του βαθμού τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, των ποιοτικών κριτηρίων και άλλων όρων που καθορίζονται στη σύμβαση των κλινικών προγραμμάτων διαχείρισης της ποιότητας κλινικής πρακτικής και κλινικού ελέγχου που καθορίζονται κατά καιρούς από τον Οργανισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους αντίστοιχους επαγγελματικούς συνδέσμους/συλλόγους/ φορείς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, της εφαρμογής των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που υιοθετούνται από το Σύστημα με οποιοδήποτε τρόπο και μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος πληροφορικής που τηρείται από τον Οργανισμό, όπου αυτό είναι δυνατό∙

(γ) με επιθεώρηση των αρχείων των δικαιούχων και με επιτόπιες επισκέψεις για επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.