Διορισμός, καθήκοντα και αμοιβή Επιτρόπου Εποπτείας

42.—(1) Διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης του Υπουργού, Επίτροπος Εποπτείας, σύμφωνα με όρους εντολής που καθορίζονται στην πράξη του διορισμού του, για να εκτελεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 43.

(2) O Eπίτροπος κατέχει ακαδημαϊκά προσόντα, τουλάχιστο μεταπτυχιακού επιπέδου, σε ένα ή περισσότερους από τους τομείς της Νομικής, των Οικονομικών ή των Χρηματοοικονομικών, των βασικών επιστημών του τομέα της υγείας, της Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και πείρα τουλάχιστον εφτά χρόνων στον τομέα του.

(3) Η θητεία του Επιτρόπου είναι εξαετής και αφυπηρετεί στο τέλος του μήνα που έχει συμπληρώσει το εξηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας του.

(4) Ο Επίτροπος είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος, υπόλογος μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) (α) Δεν διορίζεται ούτε διατηρεί τη θέση του ως Επίτροπος, πρόσωπο που, είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγός του ή πρώτου βαθμού συγγενής του ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(β)  Πρόσωπο εκπίπτει από την ιδιότητα του ως Επίτροπος, εάν μετά το διορισμό του-

(i) Αποκτά μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού δυνάμει της παραγράφου (α)∙

(ii) προβαίνει σε πράξεις ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία ή έργο ή αποκτά άλλη ιδιότητα που δε συμβιβάζεται με τα καθήκοντά του ως Επιτρόπου∙

(iii) καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(iv) καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα για το οποίο του επιβάλλεται η ποινή της φυλάκισης∙

(v) καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 44∙

(vi) λόγω ανικανότητας να εκπληρώνει επαρκώς τις αρμοδιότητες, εξουσίες ή καθήκοντα της θέσης του για το υπόλοιπο της θητείας του.

(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ευθύς αμέσως όταν εξακριβώσει ότι έχει συμβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στην παράγραφο (β), δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποίηση στην οποία αναφέρεται ότι ο Επίτροπος από συγκεκριμένη ημερομηνία που καθορίζεται σ' αυτήν, δεν κατέχει πλέον το αξίωμά του.

(6) (α) Στον Επίτροπο καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(β) Ο Επίτροπος δεν δύναται να κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία με αμοιβή.

(7) (α) Ο Επίτροπος κατά την ενάσκηση του έργου του έχει Γραφείο, το προσωπικό του οποίου θα αποτελείται από λειτουργούς που θα έχουν τέτοια προσόντα και θα υπηρετούν κάτω από τέτοιους όρους όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), για σκοπούς αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Γραφείου του Επιτρόπου είναι δυνατή η στελέχωση αυτού με δημόσιους υπαλλήλους ή με ωρομίσθιο προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο υπηρετεί ή μετακινείται ή αποσπάται στο Υπουργείο Υγείας και παραχωρείται για απασχόληση στο Γραφείο του Επιτρόπου:

Νοείται ότι, ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων ή του ωρομίσθιου προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας που δυνατό να παραχωρηθεί για σκοπούς στελέχωσης του Γραφείου του Επιτρόπου, καθώς και το χρονικό διάστημα παραχώρησής του στο Γραφείο του Επιτρόπου, το οποίο δυνατό να ανανεώνεται, αποφασίζεται από τον Υπουργό Υγείας, ύστερα από σχετικό αίτημα του Επιτρόπου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στο Γραφείο του Επιτρόπου, διενεργείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του Επιτρόπου.

(γ) Ο Επίτροπος έχει εξουσία όπως, διαφυλασσομένης της αρχής της ιεραρχίας στο προσωπικό του Γραφείου του, εξουσιοδοτήσει γραπτά οποιοδήποτε λειτουργό του Γραφείου του που κατέχει υπεύθυνη θέση όπως ενασκεί εκ μέρους του τέτοιες από τις εξουσίες του και κάτω από τέτοιους όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις, όπως ο Επίτροπος θα καθορίσει στην εξουσιοδότησή του:

Νοείται ότι ο Επίτροπος δεν έχει εξουσία να εκχωρήσει το δικαίωμα υποβολής οποιασδήποτε εκθέσεως που προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.