Αναπλήρωση προσωπικών ιατρών

27.-(1) Οι προσωπικοί ιατροί δύνανται, αν το επιθυμούν, να αποζημιώνουν άλλο προσωπικό ιατρό ο οποίος είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό για την παροχή αναπληρωματικής υπηρεσίας. οι λόγοι και η διαδικασία ενημέρωσης και ελέγχου της αναπληρωματικής υπηρεσίας από τον Οργανισμό, καθορίζονται με Αποφάσεις.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36, για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που θα παρασχεθούν σε δικαιούχους κατά την αναπληρωματική υπηρεσία αμείβεται από τον Οργανισμό ο προσωπικός ιατρός που έχει εγγεγραμμένους τους δικαιούχους στον κατάλογό του.

(3) Ο Οργανισμός δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε επιπρόσθετη αμοιβή στον προσωπικό ιατρό που παρέχει την αναπληρωματική υπηρεσία.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «αναπληρωματική υπηρεσία» σημαίνει την προσωρινή αντικατάσταση ενός προσωπικού ιατρού από άλλο συμβεβλημένο με τον Οργανισμό προσωπικό ιατρό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 22.