Εγγραφή, δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων

26.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (3), (5) και  (6) του άρθρου 24, οι δικαιούχοι εγγράφονται υποχρεωτικά σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής τους.

(2) Δικαιούχοι, μέχρι τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους, εγγράφονται υποχρεωτικά σε κατάλογο ιατρού με ειδικότητα στην παιδιατρική, όπως αυτός καθορίζεται στην υποπαράγραφο (vi) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 23 ή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού που δεν έχει ειδικότητα στη γηριατρική, όπου δεν υπάρχει ιατρός με ειδικότητα στην παιδιατρική, της επιλογής των γονέων ή του κηδεμόνα τους, ενώ δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εγγράφονται είτε σε  κατάλογο ιατρού με ειδικότητα στην παιδιατρική είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού που δεν έχει ειδικότητα στη γηριατρική της επιλογής των γονέων ή του κηδεμόνα τους:

Νοείται ότι, για την επιλογή του προσωπικού ιατρού ή του ιατρού με ειδικότητα στην παιδιατρική,  ανάλογα με την περίπτωση, για ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη των ίδιων των ανηλίκων.

(3) Δικαιούχοι μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική ή σε κατάλογο άλλου προσωπικού ιατρού, εκτός από ιατρό με ειδικότητα στην παιδιατρική:

Νοείται ότι, δικαιούχοι πριν την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους δεν δικαιούνται να εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική.

(4) Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού ιατρού της επιλογής τους μια φορά κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία εγγραφής στον κατάλογο προσωπικού ιατρού, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται με Αποφάσεις, οι οποίες μπορούν επίσης να προβλέπουν τη δυνατότητα του Οργανισμού να καθορίζει εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού ιατρού μπορεί να ασκηθεί μόνο μετά την πάροδο ενός έτους κάθε φορά ή πριν τους έξι μήνες από την ημερομηνία εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

(5) Σε περίπτωση που προσωπικός ιατρός-

(α) Αρνείται να εγγράψει στον κατάλογό του δικαιούχο, ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στον Οργανισμό εναντίον της απόφασης του προσωπικού ιατρού,

(β) επιθυμεί να διαγράψει από τον κατάλογό του δικαιούχο παρά τη θέλησή του, ενημερώνει τον Οργανισμό για την απόφαση του αυτή και ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στον Οργανισμό εναντίον της απόφασης του προσωπικού ιατρού.

(6) Ο Οργανισμός δύναται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας δικαιούχου σε προσωπικό ιατρό που είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό, ο οποίος υποχρεούται να εγγράψει το δικαιούχο στον κατάλογό του, είτε με επιφύλαξη είτε χωρίς επιφύλαξη, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση που δικαιούχος υποβάλει παράπονο στον Οργανισμό εναντίον της απόφασης του παροσωπικού ιατρού να τον διαγράψει από τον κατάλογό του και δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο άλλου προσωπικού ιατρού της επιλογής του, ή

(β) σε περιπτώσεις που καθορίζονται με Αποφάσεις στις οποίες δικαιούχος δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής του εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου η οποία καθορίζεται με Αποφάσεις:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο ο προσωπικός ιατρός διατηρεί το δικαίωμά του να αιτηθεί τη διαγραφή δικαιούχου από τον κατάλογό του, νοουμένου ότι η αίτηση για διαγραφή γίνεται χωρίς οποιεσδήποτε δυσμενείς διακρίσεις.

(7) Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εξέτασης παραπόνων από δικαιούχους ή των επιφυλάξεων ή αιτήσεων διαγραφής ή ανάθεσης δικαιούχων σε προσωπικούς ιατρούς από τον Οργανισμό,  δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προθεσμίες εντός των οποίων ο Οργανισμός οφείλει να λαμβάνει τις αποφάσεις του, καθορίζονται με Αποφάσεις.