Υποχρεώσεις προσωπικών ιατρών

25. Οι προσωπικοί ιατροί έχουν υποχρέωση-

(α) Να τηρούν σε τύπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό, καταλόγους στους οποίους εγγράφουν τους δικαιούχους προς τους οποίους παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας∙

(β) να εξυπηρετούν τους δικαιούχους σε ωράριο που  καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(γ) να εγγράφουν δικαιούχους στον κατάλογό τους μετά από παραπομπή τους από τον Οργανισμό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26.