Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς ιατρούς

24.-(1) Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 22, ο Οργανισμός συμβάλλεται με προσωπικούς ιατρούς.

(2) Ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας δύναται, σε συνεννόηση με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, να καθορίζει πρότυπα αναφορικά με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε δικαιούχους από προσωπικούς ιατρούς.

(3) Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων ο οποίος μπορεί να εγγράφεται στον κατάλογο προσωπικού ιατρού δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή τους δύο χιλιάδες πεντακοσίους δικαιούχους.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος, ο Οργανισμός δύναται με Απόφασή του να επιτρέψει την εγγραφή μεγαλύτερου συνολικού αριθμού δικαιούχων στον κατάλογο προσωπικού ιατρού.

(5)  Όπου η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας γίνεται μέσω περισσότερων από ένα προσωπικό ιατρό τότε ο συνολικός αριθμός δικαιούχων του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας ισοδυναμεί με το γινόμενο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων επί του αριθμού των προσωπικών ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Ο Οργανισμός δύναται να προνοεί με Κανονισμούς, γεωγραφικούς περιορισμούς στην εγγραφή των δικαιούχων στους καταλόγους των προσωπικών ιατρών για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος.