Παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς και οι υποχρεώσεις αυτών

28.-(1) Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, ο Οργανισμός συμβάλλεται με ειδικούς ιατρούς.

(2) Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς παρέχονται σε δικαιούχους από ειδικούς ιατρούς της επιλογής τους-

(α) Μετά από παραπομπή από παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς, ή

(β) μετά από απευθείας πρόσβαση του δικαιούχου σε ειδικό ιατρό με την καταβολή ποσού συνεισφοράς, ή

(γ) μετά από απευθείας πρόσβαση του δικαιούχου σε ειδικό ιατρό υπό ορισμένες προϋποθέσεις και χωρίς την καταβολή συνεισφοράς Ι, όπως καθορίζεται μετά από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(3) Απαγορεύεται η παραπομπή από παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) σε ειδικό ιατρό για την κάλυψη επισκέψεων που έγιναν απ΄ευθείας από το δικαιούχο σε ειδικό ιατρό πριν από την ημερομηνία της παραπομπής.

(4) Υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρασχέθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό.