Παροχή οδοντιατρικής φροντίδας υγείας

29.-(1) Για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας υγείας κατά την έννοια της παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 22, ο Οργανισμός συμβάλλεται με οδοντίατρους.

(2) Οι δικαιούχοι υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας υγείας έχουν απευθείας πρόσβαση στον οδοντίατρο της επιλογής τους ή της επιλογής των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ανάλογα με την περίπτωση, νοουμένου ότι αυτός είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό.