Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε δικαιούχους από παροχείς άλλους από ιατρούς

30. Για την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου, ο Οργανισμός συμβάλλεται με-

(α) Άλλους επαγγελματίες υγείας∙

(β) φαρμακοποιούς που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας μέσω φαρμακείων∙

(γ)εργαστήρια ∙

(δ) νοσηλευτές και μαίες∙

(ε) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας που, κατά την κρίση του Οργανισμού, περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας κατά την έννοια του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή/και εσωτερικών κανονισμών και τις οποίες ο Οργανισμός οφείλει να παρέχει σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο Οργανισμός.