Παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

31.-(1) Για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας ο Οργανισμός συμβάλλεται με δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

(2) Οι διαδικασίες αμοιβής των νοσηλευτηρίων που συμβάλλονται με τον Οργανισμό για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας καθορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Τα νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας αμείβονται με βάση ομάδες συγγενών διαγνώσεων ή και άλλες μεθόδους, όπως θα καθοριστεί με Κανονισμούς, οι οποίοι δύναται να προνοούν και την αποστολή στοιχείων και πληροφοριών που έχουν σχέση με τις ομάδες συγγενών διαγνώσεων και την καλύτερη λειτουργία του Συστήματος.

(4) Το ύψος της αμοιβής των νοσηλευτηρίων που συμβάλλονται με τον Οργανισμό, καθορίζεται με Αποφάσεις ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τους εκπροσώπους των νοσηλευτηρίων.

(5) Τα νοσηλευτήρια δεν επιτρέπεται να αμείβονται από δικαιούχους για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του Συστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20 Α.