Υπηρεσίες ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών και υπηρεσίες ασθενοφόρων

32.-(1) Για την παροχή σε δικαιούχους υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, ο Οργανισμός συμβάλλεται με δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

(2)  Εάν μετά από εξέταση σε νοσηλευτήριο κριθεί ότι η περίπτωση δεν είναι ατύχημα και/ή επείγον περιστατικό τότε το νοσηλευτήριο θα αμείβεται, μόνο για την εξέταση που έγινε για να διαπιστωθεί αν η περίπτωση είναι ατύχημα ή επείγον περιστατικό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κριθεί ότι η περίπτωση δεν είναι ατύχημα ή/και επείγον  περιστατικό και ο δικαιούχος επιλέξει παρόλα αυτά να λάβει υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο νοσηλευτήριο τότε θα υποχρεούται να αποζημιώσει ο ίδιος το νοσηλευτήριο.

(3) Η μέθοδος και οι διαδικασίες αμοιβής των νοσηλευτηρίων που συμβάλλονται με τον Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών καθορίζονται με Κανονισμούς.

(4) Το ύψος της αμοιβής των νοσηλευτηρίων που συμβάλλονται με τον Οργανισμό, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τους εκπροσώπους των νοσηλευτηρίων.

(5) Τα νοσηλευτήρια που συμβάλλονται με τον Οργανισμό, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, απαγορεύεται να αμείβονται από δικαιούχους για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του Συστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20Α.