Κάλυψη από τον Οργανισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών

35Α.-(1) Ο Οργανισμός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να απευθύνεται στον Υπουργό για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη δημόσια υγεία.

(2) Ο Οργανισμός συντάσσει κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών  ειδών τη δαπάνη ή μέρος της δαπάνης των οποίων καλύπτει στο πλαίσιο του Συστήματος. Ο Οργανισμός δύναται να καθορίσει με Κανονισμούς μεθόδους ελέγχου και περιορισμού της δαπάνης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και συμβάσεις με τους κατασκευαστές και προμηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών.

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 34 εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται από ιατρούς, να συμβουλεύει το Συμβούλιο για τη συμπερίληψη ή την αφαίρεση  ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών από τον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών ή για τη χορήγηση δαπανηρών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών περιορισμένης ή αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, τα οποία δυνατόν να περιλαμβάνονται ή να μην περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών.

(4) Για τη συμπερίληψη ιατροτεχνολογικών  προϊόντων και υγειονομικών ειδών στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, υποβάλλονται στον Οργανισμό αιτήσεις από ιατρούς σε τύπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό.

(5) Ο τρόπος και οι διαδικασίες καταρτισμού του καταλόγου ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών  ειδών και της δαπάνης την οποία  θα καλύπτει ο Οργανισμός, καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.