Αμοιβή και εισοδήματα προσωπικών ιατρών

36.-(1) Οι προσωπικοί ιατροί δεν επιτρέπεται να αμείβονται από δικαιούχους για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του Συστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20Α.

(2) Οι προσωπικοί ιατροί αμείβονται για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά εγγεγραμμένο δικαιούχο, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα του ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που  καθορίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής των προσωπικών ιατρών καθορίζεται με Αποφάσεις, έπειτα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.