Αμοιβή και εισοδήματα ειδικών ιατρών και άλλων παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας

37.-(1) Οι ειδικοί ιατροί αμείβονται για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας με  διαδικασίες που καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής των ειδικών ιατρών καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(2) Οι διαδικασίες αμοιβής των οδοντιάτρων καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής των οδοντιάτρων καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(3) Οι διαδικασίες αμοιβής των φαρμακοποιών καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής των φαρμακοποιών καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(4) Οι διαδικασίες αμοιβής των νοσηλευτών και μαιών, των άλλων επαγγελματιών υγείας, των εργαστηρίων, των παροχέων υπηρεσιών ασθενοφόρων, καθώς και κάθε άλλου παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συμβάλλεται με τον Οργανισμό καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τους αντίστοιχους κατά περίπτωση αρμόδιους επαγγελματικούς συνδέσμους, συλλόγους,  φορείς ή εκπροσώπους του κάθε παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού.

(5) Οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2), (3) και (4) δεν επιτρέπεται να αμείβονται από δικαιούχους για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του Συστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20Α.