Αμοιβή και εισοδήματα ειδικών ιατρών

37.—(1) Ειδικοί ιατροί, οι οποίοι συμβάλλονται με τον Οργανισμό, αποζημιώνονται για υπηρεσίες εξωτερικών ασθενών σύμφωνα με τους όρους και τιμές που ορίζονται από τον Οργανισμό, ύστερα από διαβουλεύσεις με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

(2) Κανένα τέλος ή αμοιβή δεν καταβάλλεται σε προσωπικό ιατρό άλλης ειδικότητας, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 22, για υπηρεσίες παρεχόμενες σε δικαιούχο εγγεγραμμένο στον κατάλογο του εν λόγω ιατρού, πέραν από τα τέλη και αμοιβές που προβλέπονται στο άρθρο 36, εκτός για καθορισμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες.