Παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό

33.-(1) Υπηρεσίες φροντίδας υγείας οι οποίες δεν προσφέρονται στη Δημοκρατία ή των οποίων η προσφορά δεν αρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών των δικαιούχων στη Δημοκρατία και για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του  περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου, δυνατό να παρέχονται από νοσηλευτήρια στο εξωτερικό τα οποία καθορίζονται από τον Οργανισμό.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 59, οι διαδικασίες για την αναγκαιότητα μετάβασης των δικαιούχων στο εξωτερικό καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός δύναται να προβεί στη σύσταση ειδικού λογαριασμού του Ταμείου στον οποίο κατατίθενται κρατικές χορηγίες, δωρεές ή άλλες εισφορές που είναι δυνατό να γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο για σκοπούς ενίσχυσης του Ταμείου για την κάλυψη παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε δικαιούχους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς.