Σύστημα πληροφορικής

32Γ.-(1) Οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφορικής για την έκδοση παραπεμπτικών και  συνταγών, την υποβολή απαιτήσεων για αμοιβή, τη διαχείριση του καταλόγου των δικαιούχων και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες ή/και διεργασίες οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς και Αποφάσεις:

Νοείται ότι, οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) ενέργειες ή/και διεργασίες εκτελούνται μόνο μέσω του συστήματος πληροφορικής, εκτός εάν ο Οργανισμός καθορίσει διαφορετικά.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου όσο και οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο Οργανισμός παρέχει στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης του συστήματος πληροφορικής κωδικούς ασφαλείας, οι οποίοι υπέχουν τη θέση χειρόγραφης υπογραφής που θα έφεραν οποιαδήποτε έγγραφα αν υποβάλλονταν χωρίς τη χρήση συστήματος πληροφορικής.

(3) Για τη χρήση του συστήματος πληροφορικής, ο Οργανισμός εκδίδει έγγραφο όρων και προϋποθέσεων το οποίο περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το σύστημα πληροφορικής.

(4) Ο χρήστης του συστήματος πληροφορικής αναλαμβάνει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες ασφαλείας όπως περιγράφονται στους όρους και στις προϋποθέσεις του συστήματος πληροφορικής, όπως και με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(5) Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης του συστήματος πληροφορικής, νοουμένου ότι τηρούν τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4):

Νοείται ότι, η γενικότητα των διατάξεων των άρθρων 54, 54Α και 54Β δεν επηρεάζεται.