Υποχρεώσεις παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας

32Β.  Ο Οργανισμός δύναται να απαιτεί από όλους τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας όπως αυτοί ή/και το προσωπικό τους-

(α) Διασφαλίζουν ότι παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος, όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς∙

(β) διασφαλίζουν ότι παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία κατά καιρούς οργανώνονται από τον Οργανισμό ή το Υπουργείο Υγείας ή τους οικείους συνδέσμους/συλλόγους ή/και σε συνεργασία μεταξύ τους ή/και σε συνεργασία με εγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα∙

(γ) εφαρμόζουν εκείνες τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα ασφάλειας δικαιούχων ή και ποιότητας που υιοθετούνται από το Σύστημα∙

(δ) τηρούν αρχεία για τους δικαιούχους, όπως καθορίζεται στους νόμους που ρυθμίζουν το επάγγελμά τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα αρχεία καθορίζονται με Κανονισμούς∙

(ε) υποβάλλουν μαζί με τις απαιτήσεις τους για καταβολή αμοιβής για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που έχουν παρασχεθεί, στοιχεία στον καθορισμένο από τον Οργανισμό τύπο∙

(στ) επιτρέπουν την είσοδο στις εγκαταστάσεις τους σε εξουσιοδοτημένα από τον Οργανισμό πρόσωπα για σκοπούς ελέγχου κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή εσωτερικών κανονισμών ή Αποφάσεων και κατά πόσο πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης με τον Οργανισμό, και

(ζ) παρέχουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο υπηρεσίες φροντίδας υγείας, χωρίς οποιεσδήποτε δυσμενείς διακρίσεις.