Παρεχόμενη φροντίδα υγείας από το Σύστημα

22.-(1) Η παρεχόμενη από το Σύστημα φροντίδα υγείας περιλαμβάνει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που αναφέρονται στο παρόν Μέρος, όπως αυτές καθορίζονται με Κανονισμούς ή/και πρωτόκολλα που υιοθετούνται από τον Οργανισμό,  καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία φροντίδας υγείας που δυνατό να καθορίζεται με Κανονισμούς. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας δύναται να  περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες φροντίδας υγείας - [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(α) φροντίδα υγείας από προσωπικούς ιατρούς:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτές  καθορίζονται με Απόφαση, να ζητήσει από τον Υπουργό να επιτρέψει σε συγκεκριμένη ειδικότητα ιατρών που επιλέγουν να συμβληθούν με τον Οργανισμό ως προσωπικοί ιατροί για να παρέχουν ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας σε δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό τους∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(β) φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019]. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(γ) εργαστηριακές εξετάσεις ∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(δ) τα αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη που χορηγούνται με βάση συνταγή που εκδίδει ιατρός ή οδοντίατρος και τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων και στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών:

Νοείται ότι, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, δύναται να επιτρέπεται η χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων και στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(ε) φροντίδα υγείας από νοσηλευτές και μαίες∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(στ) ανακουφιστική φροντίδα υγείας∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(ζ) φροντίδα υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(η) ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(θ) προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(ι) ιατρική αποκατάσταση, περιλαμβανομένης της προμήθειας, της συντήρησης και της ανανέωσης ορθοπεδικών και ορθωτικών ειδών  και τεχνητών μελών∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(ια) κατ’ οίκον επισκέψεις∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(ιβ) μεταφορά δικαιούχου με ασθενοφόρο∙ [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(ιγ) φροντίδα υγείας, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς, σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2020].

(3) Η παρεχόμενη φροντίδα υγείας δεν περιλαμβάνει χρόνια ψυχιατρική ιδρυματική ή υποχρεωτική φροντίδα η οποία παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(4)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται, μετά από γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, να απορρίπτει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας περιορισμένης ή αμφιβόλου αποτελεσματικότητας ή υπηρεσιών φροντίδας υγείας των οποίων η δαπάνη είναι πολύ ψηλή με πιθανότητα να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Συστήματος. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(β) (i) Εναντίον της απόφασης του Συμβουλίου για απόρριψη της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας από το Σύστημα, δυνάμει της παραγράφου (α), επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από το ενδιαφερόμενο μέρος με γραπτή αίτηση στο Συμβούλιο σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(ii) Το Συμβούλιο πριν την εξέταση της ένστασης παραπέμπει την υπόθεση για γνωμοδότηση στο Δευτεροβάθμιο Ιατροσυμβούλιο ή στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων, ανάλογα με την περίπτωση. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(γ) Εσωτερικοί κανονισμοί καθορίζουν τις διαδικασίες και οποιοδήποτε συναφές με την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου θέμα που χρήζει καθορισμού. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(5) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου υπηρεσίες φροντίδας υγείας παρέχονται μόνο από συμβεβλημένους με τον Οργανισμό παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας της επιλογής των δικαιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].

(6) Ο τρόπος παροχής και πρόσβασης των δικαιούχων στις δυνάμει του παρόντος άρθρου υπηρεσίες καθορίζεται  με εσωτερικούς κανονισμούς. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 74(Ι)/2017, έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2019].