ΜΕΡΟΣ VIII ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ερμηνευτικές διατάξεις

35Α.  Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

“δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης” είναι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, άσκησαν το δικαίωμα διαμονής ή εργασίας τους στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας Αποχώρησης και του παρόντος Νόμου και δυνάμει του δικαίου της Ένωσης και, μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, συνεχίζουν να διαμένουν ή να εργάζονται στη Δημοκρατία και οι οποίοι αντλούν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία με βάση τα άρθρα 9 έως 19 του Μέρους Δεύτερου της Συμφωνίας Αποχώρησης·

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2008, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

“μέλος της οικογένειας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τη Συμφωνία Αποχώρησης∙

“μεταβατική περίοδος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τη Συμφωνία Αποχώρησης·

“Συμφωνία Αποχώρησης” σημαίνει τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 31η Ιανουαρίου 2020.

Σκοπός του παρόντος Μέρους

35Β.  Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι ο καθορισμός-

(α) των όρων και διατυπώσεων που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στη Δημοκρατία από τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους∙

(β) των όρων και διατυπώσεων που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών των οικογενειών τους∙ και

(γ) των περιορισμών που δύναται να επιβληθούν στα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

35Γ. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και στα μέλη των οικογενειών τους:

Νοείται ότι, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης που κατέχουν έγγραφα τα οποία εκδόθηκαν με βάση τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν, εκτός εάν αυτά έχουν ημερομηνία λήξης.

Δικαίωμα εισόδου

35Δ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων επί των ταξιδιωτικών εγγράφων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), που εφαρμόζονται στους εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία σε κάθε δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης, ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς του, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον αυτά φέρουν ισχύον διαβατήριο.

(2) Στους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και στα μέλη των οικογενειών τους, που είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν δύναται να επιβληθεί υποχρέωση θεώρησης εισόδου ή άλλης ισοδύναμης διατύπωσης.

(3) Στα μέλη της οικογένειας δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται μόνο θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1806 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, ή όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, η κατοχή εγγράφου διαμονής μέλους της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο εκδόθηκε με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης, που προβλέπεται στο άρθρο 35Θ, απαλλάσσει από την υποχρέωση θεώρησης  εισόδου:

Νοείται περαιτέρω ότι, αντίστοιχο έγγραφο διαμονής εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν απαλλάσσει τα εν λόγω μέλη της οικογένειας από την πιο πάνω υποχρέωση.

Δικαίωμα εξόδου

35Ε. Τηρουμένων των διατάξεων επί των ταξιδιωτικών εγγράφων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), που εφαρμόζονται στους εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, καθώς και του εδαφίου (4) του άρθρου 5, επιτρέπεται η έξοδος από την επικράτεια της Δημοκρατίας προκειμένου να μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος σε κάθε δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και στα μέλη της οικογένειάς του, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον αυτά φέρουν ισχύον διαβατήριο.

Δικαίωμα διαμονής έως τρεις μήνες

35ΣΤ.-(1) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης έχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον αφικνούνται πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση, εκτός από την απαίτηση κατοχής ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και στα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης που είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου, δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και συνοδεύουν ή αφικνούνται για να συναντήσουν τον δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου:

Νοείται ότι, τέκνα που αποκτώνται μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου διατηρούν τα ίδια δικαιώματα.

Δικαίωμα διαμονής άνω των τριών μηνών

35Ζ.-(1) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης έχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον εισήλθαν στη Δημοκρατία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

(2) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) απαιτείται να πληρούν ανάλογες προϋποθέσεις όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 9 για τους πολίτες της Ένωσης.

(3) Το δικαίωμα διαμονής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) επεκτείνεται και στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, εφόσον εισήλθαν στη Δημοκρατία πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για να συναντήσουν τον δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης και εφόσον πληρούν ανάλογες προϋποθέσεις όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 9 για τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης:

Νοείται ότι, τέκνα που αποκτώνται μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου διατηρούν τα ίδια δικαιώματα.

Εγγραφή δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης και μέλους της οικογένειάς του

35Η.-(1) Παρά τις σχετικές αντίστοιχες διατάξεις για την εγγραφή του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία έχουν επίσης αφιχθεί στη Δημοκρατία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τις περιόδους διαμονής τους στη Δημοκρατία που υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία.

(2) Η αρμόδια αρχή χορηγεί έγγραφο διαμονής σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης, στον τύπο που αποφασίζεται από αυτή, διάρκειας ισχύος πέντε ετών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, η ημερομηνία εγγραφής και η διάρκεια ισχύος του εγγράφου.

(3) Στο έγγραφο διαμονής που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) αναφέρεται ότι αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

(4) Για τη χορήγηση του αναφερόμενου στο εδάφιο (2) εγγράφου διαμονής, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή και η καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), καθώς και η προσκόμιση εγγράφων αντίστοιχων με αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 10, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Ζ.

(5) Για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή και η καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), καθώς και η προσκόμιση εγγράφων αντίστοιχων με αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 10, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Ζ.

Έγγραφο διαμονής για τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου

35Θ.-(1) Στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι  του Ηνωμένου Βασιλείου, χορηγείται από την αρμόδια αρχή έγγραφο διαμονής, διάρκειας ισχύος πέντε ετών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, η ημερομηνία εγγραφής, η ισχύς του εγγράφου και ότι αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

(2) Η προθεσμία που προνοείται για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής είναι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία άφιξης στη Δημοκρατία του μέλους της οικογένειας του δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης και η αρμόδια αρχή, με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής και την καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), εκδίδει αμέσως βεβαίωση υποβολής της εν λόγω αίτησης.

Χορήγηση εγγράφου διαμονής

35Ι.-(1) Το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, πιστοποιείται με τη χορήγηση εγγράφου, το οποίο καλείται “έγγραφο διαμονής μέλους της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης που δεν είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου” και το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, το αργότερο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(2) Για τη χορήγηση του αναφερομένου στο εδάφιο (1) εγγράφου διαμονής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, απαιτείται από τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης η προσκόμιση εγγράφων αντίστοιχων με τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12, ανάλογα με την περίπτωση.

Ισχύς του εγγράφου διαμονής

35ΙΑ.-(1) Η διάρκεια της ισχύος του εγγράφου διαμονής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 35Ι είναι πέντε έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτού.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 13 ισχύουν και στην περίπτωση εγγράφου διαμονής για τα μέλη της οικογένειας δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου.

Γενικός κανόνας

35ΙΒ.-(1) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι οποίοι έχουν διαμείνει νομίμως στη Δημοκρατία για συνεχή περίοδο πέντε ετών πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ή συνυπολογιζόμενη συνεχή περίοδο πέντε ετών πριν από και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής και το δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στα Μέρη III και VI.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και που έχουν διαμείνει νομίμως με τον δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης στη Δημοκρατία για συνεχή περίοδο πέντε ετών πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ή συνυπολογιζόμενη συνεχή περίοδο πέντε ετών πριν από και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

(3) Όταν αποκτάται δικαίωμα μόνιμης διαμονής, η απώλεια του δικαιώματος αυτού επέρχεται μόνο σε περίπτωση απουσίας από τη Δημοκρατία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών.

Παρεκκλίσεις για τα πρόσωπα που δεν εργάζονται πλέον στη Δημοκρατία και για τα μέλη των οικογενειών τους

35ΙΓ. Οποιαδήποτε αναφορά σε πολίτη της Ένωσης ή μέλη της οικογένειας στο άρθρο 15 ισχύει και για τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους.

Απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής από ορισμένα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου

35ΙΔ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35ΙΓ, τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης για τα οποία εφαρμόζονται το εδάφιο (2) του άρθρου 35Κ και το εδάφιο (2) του άρθρου 35ΚΑ και τα οποία πληρούν τους προβλεπόμενους από τα εν λόγω εδάφια όρους αποκτούν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εάν διαμείνουν νομίμως στη Δημοκρατία για περίοδο πέντε συνεχόμενων ετών.

Έγγραφο μόνιμης διαμονής

35ΙΕ. Σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης που είναι δικαιούχοι μόνιμης διαμονής, αφού εξακριβωθεί από την αρμόδια αρχή η περίοδος διαμονής τους στη Δημοκρατία, χορηγείται, κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται στον τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή και με την καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), έγγραφο μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, διάρκειας ισχύος δέκα ετών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και με την ένδειξη ότι εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Το εν λόγω έγγραφο ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και την καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30).

Έγγραφο μόνιμης διαμονής για μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου

35ΙΣΤ.-(1) Στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και που είναι δικαιούχοι μόνιμης διαμονής, χορηγείται, κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται στον τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή και με την καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), έγγραφο μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, διάρκειας ισχύος δέκα ετών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και με την ένδειξη ότι εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης, εντός εξαμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Το εν λόγω έγγραφο ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και την καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30).

(2)(α) Η αίτηση για τη χορήγηση εγγράφου μόνιμης διαμονής απαιτείται να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός μηνός από τη λήξη της ισχύος του εγγράφου διαμονής.

(β) Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση υποβολής εγκαίρως αίτησης για τη χορήγηση εγγράφου μόνιμης διαμονής συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500).

(3) Διακοπή της διαμονής, που δεν υπερβαίνει τα πέντε συνεχόμενα έτη, δεν επηρεάζει την ισχύ του εγγράφου μόνιμης διαμονής υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών της οικογένειάς τους.

Εδαφική εφαρμογή

35ΙΖ. Το δικαίωμα διαμονής και το δικαίωμα μόνιμης διαμονής των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών της οικογένειάς τους επί των οποίων έχει εφαρμογή το παρόν Μέρος καλύπτει τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

Συναφή δικαιώματα

35ΙΗ. Τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα οποία έχουν δικαίωμα διαμονής ή δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, δικαιούνται να αναλαμβάνουν μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα.

Ίση μεταχείριση δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης

35ΙΘ.-(1) Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται ρητά στη Συμφωνία Αποχώρησης, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης που διαμένουν στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας στους τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη. Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό ισχύουν και για τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και που έχουν δικαίωμα διαμονής ή μόνιμης διαμονής με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης και δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν υφίσταται δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές κατά τους πρώτους τρεις μήνες διαμονής, ή, κατά περίπτωση, κατά το μακρότερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 35ΚΒ, ούτε παρέχεται, πριν από την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής, επίδομα συντήρησης για σπουδές, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελούμενης από υποτροφίες για σπουδές ή σπουδαστικά δάνεια, σε πρόσωπα άλλα από μισθωτούς εργαζόμενους, μη μισθωτούς εργαζόμενους, σε πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στα μέλη των οικογενειών τους.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) αναφορικά με οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πέρα από αυτό του δικαιώματος διαμονής στη Δημοκρατία εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής από τα μέλη της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου ή αναχώρησης από τη Δημοκρατία

35Κ.-(1) Ο θάνατος δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης ή η αναχώρησή του από τη Δημοκρατία δεν θίγει το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειάς του, τα οποία είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης:

Νοείται ότι, πριν από την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 35Ζ.

(2) Ο θάνατος δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος διαμονής των μελών της οικογένειάς του, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και έχουν διαμείνει στη Δημοκρατία ως μέλη της οικογένειάς του επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από τον θάνατο του δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης:

Νοείται ότι, πριν από την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής, το δικαίωμα διαμονής των ενδιαφερομένων εξακολουθεί να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν ότι είναι μισθωτοί εργαζόμενοι ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι ή ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ιδίους και για τα μέλη των οικογενειών τους, ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, και ότι διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στη Δημοκρατία, ή ότι είναι μέλη της ήδη συσταθείσας στη Δημοκρατία οικογένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

(3) Τα αναφερόμενα στα εδάφια (1) και (2) μέλη της οικογένειας διατηρούν το δικαίωμα διαμονής αποκλειστικά σε προσωπική βάση.

(4) Η αναχώρηση του δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης από τη Δημοκρατία ή ο θάνατός του δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος διαμονής των τέκνων του ή του γονέα ο οποίος έχει την πραγματική επιμέλεια των τέκνων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον τα τέκνα διαμένουν στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών στη Δημοκρατία, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής από τα μέλη της οικογένειας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου

35ΚΑ.-(1) Το διαζύγιο ή η ακύρωση του γάμου δεν επηρεάζει το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας του δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, τα οποία είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης:

Νοείται ότι, πριν από την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 35Ζ.

(2) Το διαζύγιο ή η ακύρωση του γάμου δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος διαμονής των μελών της οικογένειας του δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, τα οποία δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν ο γάμος διήρκησε, μέχρι την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, τρία έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων το ένα έτος στη Δημοκρατία∙ ή

(β) εάν η επιμέλεια των τέκνων του δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης έχει ανατεθεί στο/στη σύζυγο που δεν είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου και δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης, βάσει συμφωνίας δεόντως επικυρωμένης από αρμόδιο δικαστήριο μεταξύ των συζύγων ή με διάταγμα δικαστηρίου∙ ή

(γ) εάν τούτο υπαγορεύεται από ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, περιλαμβανομένης της περίπτωσης που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα βίας στην οικογένεια, όπως αυτό καθορίζεται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο, ενόσω υφίστατο ο γάμος∙ ή

(δ) εάν ο/η σύζυγος δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου, απολαύει, βάσει συμφωνίας δεόντως επικυρωμένης από αρμόδιο δικαστήριο μεταξύ των συζύγων, ή με διάταγμα δικαστηρίου, του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται στη Δημοκρατία και για όσο διάστημα απαιτείται:

Νοείται ότι, πριν από την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής, το δικαίωμα διαμονής των ενδιαφερομένων εξακολουθεί να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν ότι είναι μισθωτοί εργαζόμενοι ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι ή ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ιδίους και για τα μέλη των οικογενειών τους, ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, και ότι διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στη Δημοκρατία, ή ότι είναι μέλη της ήδη συσταθείσας στη Δημοκρατία οικογένειας ενός προσώπου το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

(3) Τα αναφερόμενα στα εδάφια (1) και (2) μέλη της οικογένειας διατηρούν το δικαίωμα διαμονής αποκλειστικά σε προσωπική βάση.Όροι που τίθενται για τη διατήρηση του δικαιώματος διαμονής

35ΚΒ.-(1) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους διατηρούν το δικαίωμα διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 35ΣΤ, ενόσω δεν αποτελούν υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας.

(2) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν το δικαίωμα διαμονής που προβλέπεται στα άρθρα 35Ζ, 35Κ και 35ΚΑ, ενόσω πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα, σε συγκεκριμένες δε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει εύλογη αμφιβολία κατά πόσο ο δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης ή τα μέλη της οικογένειάς του πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα, η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει εάν πληρούνται οι όροι αυτοί:

Νοείται ότι, ο έλεγχος αυτός δεν δύναται να έχει συστηματικό χαρακτήρα.

(3) Η προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης ή μέλους της οικογένειάς του δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη λήψη μέτρου απέλασης. Η αρμόδια αρχή οφείλει στην περίπτωση αυτή, να εξετάζει εάν πρόκειται για περίπτωση προσωρινών δυσκολιών και να λαμβάνει υπόψη της την περίοδο διαμονής του ενδιαφερομένου στη Δημοκρατία, την προσωπική του κατάσταση και το ποσό της ενίσχυσης που του χορηγήθηκε, προκειμένου να εκτιμά κατά πόσο ο δικαιούχος αποτελεί υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και, ακολούθως, να προβαίνει στη λήψη μέτρου απέλασής του.

(4) Κατά παρέκκλιση από τα εδάφια (1) και (2) και με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 35ΚΔ και 35ΚΕ, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή μέτρο απέλασης κατά δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης ή μελών των οικογενειών τους, εφόσον οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης-

(α) είναι μισθωτοί εργαζόμενοι ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι∙ ή

(β) εισήλθαν στην επικράτεια της Δημοκρατίας προκειμένου να αναζητήσουν εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους δεν δύναται να απελαθούν ενόσω μπορούν να παρέχουν αποδείξεις ότι συνεχίζουν να αναζητούν εργασία και ότι έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν.

Διαδικαστικές εγγυήσεις

35ΚΓ.-(1) Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία για κάθε απόφαση περιοριστική της ελεύθερης κυκλοφορίας των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών των οικογενειών τους, για λόγους άλλους από τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

(2) Η λήξη της ισχύος του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου βάσει του οποίου ο ενδιαφερόμενος εισήλθε στη Δημοκρατία και του χορηγήθηκε έγγραφο διαμονής δεν αποτελεί λόγο απέλασης από τη Δημοκρατία.

(3) Η αρμόδια αρχή δεν επιβάλλει απαγόρευση εισόδου σε συνδυασμό με απόφαση απέλασης για την οποία ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1).

Γενικές αρχές

35ΚΔ.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων (2) και (3) του άρθρου 29.

(2) Για να εξακριβωθεί κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, κατά την έκδοση εγγράφου διαμονής δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης ή μέλους της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, η αρμόδια αρχή δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητά από το κράτος καταγωγής του ενδιαφερομένου και, ενδεχομένως, από άλλα κράτη, να της παρέχουν εντός δύο μηνών το αργότερο πληροφορίες για το ποινικό μητρώο, που πιθανόν να έχει ο ενδιαφερόμενος:

Νοείται ότι, η έρευνα αυτή δεν δύναται να έχει συστηματικό χαρακτήρα.

Προστασία κατά της απέλασης

35ΚΕ. Προτού η αρμόδια αρχή λάβει απόφαση απέλασης για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, λαμβάνει υπόψη της την περίοδο διαμονής του ενδιαφερόμενου προσώπου στη Δημοκρατία, την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του, την οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, την κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωσή του στη Δημοκρατία και το εύρος των δεσμών του με τη χώρα καταγωγής του και για σκοπούς λήψης της σχετικής απόφασης ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων (2) και (3) του άρθρου 30.

Δημοσιότητα

35ΚΣΤ. Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών των οικογενειών τους σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζονται από το παρόν Μέρος, ιδιαίτερα με εκστρατείες συνειδητοποίησης διεξαγόμενες μέσω των εθνικών και τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων μέσων επικοινωνίας.