Σκοπός του παρόντος Μέρους

35Β.  Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι ο καθορισμός-

(α) των όρων και διατυπώσεων που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στη Δημοκρατία από τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους∙

(β) των όρων και διατυπώσεων που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών των οικογενειών τους∙ και

(γ) των περιορισμών που δύναται να επιβληθούν στα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.