Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

35Γ. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και στα μέλη των οικογενειών τους:

Νοείται ότι, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης που κατέχουν έγγραφα τα οποία εκδόθηκαν με βάση τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν, εκτός εάν αυτά έχουν ημερομηνία λήξης.