Δικαίωμα εισόδου

35Δ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων επί των ταξιδιωτικών εγγράφων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), που εφαρμόζονται στους εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία σε κάθε δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης, ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς του, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον αυτά φέρουν ισχύον διαβατήριο.

(2) Στους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και στα μέλη των οικογενειών τους, που είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν δύναται να επιβληθεί υποχρέωση θεώρησης εισόδου ή άλλης ισοδύναμης διατύπωσης.

(3) Στα μέλη της οικογένειας δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται μόνο θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1806 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, ή όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, η κατοχή εγγράφου διαμονής μέλους της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο εκδόθηκε με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης, που προβλέπεται στο άρθρο 35Θ, απαλλάσσει από την υποχρέωση θεώρησης  εισόδου:

Νοείται περαιτέρω ότι, αντίστοιχο έγγραφο διαμονής εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν απαλλάσσει τα εν λόγω μέλη της οικογένειας από την πιο πάνω υποχρέωση.