Ερμηνευτικές διατάξεις

35Α.  Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

“δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης” είναι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, άσκησαν το δικαίωμα διαμονής ή εργασίας τους στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας Αποχώρησης και του παρόντος Νόμου και δυνάμει του δικαίου της Ένωσης και, μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, συνεχίζουν να διαμένουν ή να εργάζονται στη Δημοκρατία και οι οποίοι αντλούν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία με βάση τα άρθρα 9 έως 19 του Μέρους Δεύτερου της Συμφωνίας Αποχώρησης·

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2008, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

“μέλος της οικογένειας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τη Συμφωνία Αποχώρησης∙

“μεταβατική περίοδος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τη Συμφωνία Αποχώρησης·

“Συμφωνία Αποχώρησης” σημαίνει τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 31η Ιανουαρίου 2020.