Γενικός κανόνας

35ΙΒ.-(1) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι οποίοι έχουν διαμείνει νομίμως στη Δημοκρατία για συνεχή περίοδο πέντε ετών πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ή συνυπολογιζόμενη συνεχή περίοδο πέντε ετών πριν από και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής και το δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στα Μέρη III και VI.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και που έχουν διαμείνει νομίμως με τον δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης στη Δημοκρατία για συνεχή περίοδο πέντε ετών πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ή συνυπολογιζόμενη συνεχή περίοδο πέντε ετών πριν από και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

(3) Όταν αποκτάται δικαίωμα μόνιμης διαμονής, η απώλεια του δικαιώματος αυτού επέρχεται μόνο σε περίπτωση απουσίας από τη Δημοκρατία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών.