Ισχύς του εγγράφου διαμονής

35ΙΑ.-(1) Η διάρκεια της ισχύος του εγγράφου διαμονής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 35Ι είναι πέντε έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτού.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 13 ισχύουν και στην περίπτωση εγγράφου διαμονής για τα μέλη της οικογένειας δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου.