Χορήγηση εγγράφου διαμονής

35Ι.-(1) Το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, πιστοποιείται με τη χορήγηση εγγράφου, το οποίο καλείται “έγγραφο διαμονής μέλους της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης που δεν είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου” και το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, το αργότερο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(2) Για τη χορήγηση του αναφερομένου στο εδάφιο (1) εγγράφου διαμονής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, απαιτείται από τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης η προσκόμιση εγγράφων αντίστοιχων με τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12, ανάλογα με την περίπτωση.