Έγγραφο διαμονής για τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου

35Θ.-(1) Στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι  του Ηνωμένου Βασιλείου, χορηγείται από την αρμόδια αρχή έγγραφο διαμονής, διάρκειας ισχύος πέντε ετών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, η ημερομηνία εγγραφής, η ισχύς του εγγράφου και ότι αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

(2) Η προθεσμία που προνοείται για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής είναι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία άφιξης στη Δημοκρατία του μέλους της οικογένειας του δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης και η αρμόδια αρχή, με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής και την καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), εκδίδει αμέσως βεβαίωση υποβολής της εν λόγω αίτησης.